مهر/ تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون در همدان با ٣۵۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۴٠٢ مورد بستری و ۴٠ هزار و ۴٧٢ مورد سرپایی افزایش یافته است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today