دانا/ خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است که در محدوده‌ی جغرافیایی ایران و بین دو استان مازندران و گلستان قرار گرفته است.

در حال حاضر درصد بسیاری از خلیج خشک شده و رو به نابودی است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today