اتحاد خبر/ نتایج غیر رسمی انتخابات شورای شهر دالکی حاکی است سه عضو جدید به این شورا راه یافته اند.

افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آرا در شهر دالکی شده اند.
۱. مجید کیانی
۲. وحید ترکی
۳. عباس تدین
۴. کریم پرانداخته
۵. هدایت بینا
نفر ششم که علی البدل اول می شود نیز روح الله جوکار است.
این نتیجه غیر رسمی و غیر قطعی است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar