فارس/ با شمارش آرا اعضای جدید شورای شهر قلعه رئیسی انتخاب شدند.

با توجه به همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری آمار کلی شورای شهر قلعه رئیسی اعلام شد.
1- داریوش فاطمیان  665
2- امین اورنگ 604
3- فرشاد کیانی 558
4- قدرت الله اشکبوس 554
5- مجید اطمینان زاده 551
6- ولی فرزاد 527
7- محمد علامه ای 497
8- شیروان کریمی مفرد 458
9- علی عابدی اصل 453
10- اصغر رزاقی 395
11- امید ویسی نیا 390
12- زینب مهرجو 389
13- شاهرخ آبرود 381
14- مهدی شریفی 380
15- علی جان بادین 364
16- خالق فرزاد 351
17- مهدی آرمند 304
18- محسن نیکوکاری 256
19- رستم آبرون 176
20- جمال بهشتیان 47
به این صورت آقایان داریوش فاطمیان - امین اورنگ - فرشاد کیانی اصل- قدرت الله اشکبوس - مجید اطمینان زاده به عنوان اعضای دور ششم شهر قلعه رئیسی انتخاب شدند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today