باشگاه خبرنگاران/ اعضای شورای شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری مشخص شدند.

فرمانداران شهرستانهای استان  چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام تایید نهایی لیست شورای شهرستان های استان در انتخابات ششمین دوره شورای شهر نتیجه نهایی را اعلام کردند.

نتایج انتخابات شورای شهر شهرکرد

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱محمد رضا بیاتیشهرکرد 
۲مصطفی حیدریشهرکرد 
۳ماشاالله ایزدیشهرکرد 
۴فاطمه بیگیشهرکرد 
۵یوسف صادقیشهرکرد 
    

نتایج انتخابات شورای شهر فارسان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱عباس یداللهی فارسانیفارسانسه هزار و هفتصد و پنجاه و یک
۲مهری امینیفارساندو هزار و نهصد و شصت و دو
۳مسعود خسرویفارساندو هزار و پانصد و نود و یک
۴رضا زمانیفارساندو هزار و چهارصد و هشت
۵حسین امیریانفارساندو هزار و سیصد و نودو پنج
    

نتایج انتخابات شورای شهر سامان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱کتایون پورسامانیسامانهزار و ششصد و چهل و نه
۲غلامرضا چهلگردیسامانهزار و جهارصد و چهل و دو
۳جواد مسیبیسامانهزار و چهارصد و سی و سه
۴هادی اسدیسامانهزار و چهارصد و بیست و دو
۵علیرضا رحمانیسامانهزار و هفتاد و چهار
    

نتایج انتخابات شورای شهر اردل

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سروش رییسی اردلیاردل 
۲یزدان امینی نژاداردل 
۳سمانه طاهری مقدم اردلیاردل 
۴مهدی انصاری اردلیاردل 
۵یاسر ظفریاناردل 
    

نتایج انتخابات شورای شهر چلگرد

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سام غیبی حاجیورچلگرد 
۲رحم خدا غیبی حاجیورچلگرد 
۳رسول غیبی حاجیورچلگرد 
۴ محمد غیبی حاجیورچلگرد 
۵ اسماعیل غیبی حاجیورچلگرد 
    

نتایج انتخابات شورای شهر لردگان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سیاوش جلیل پیرانلردگانهفت هزار و نهصد و چهل و سه
۲ابوالفضل حسنی ساطحیلردگانهفت هزار و هفتصد و بیست و پنج
۳مجید نادری لردجانیلردگانهفت هزار و صد و سی و هشت
۴محمد نادری لردجانیلردگانهفت هزار و هشتاد و شش
۵احمد نادری لردجانیلردگانشش هزار و هشتصد و هشتاد و سه
    

نتایج انتخابات شورای شهر بروجن

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سعید کردیانبروجنسه هزار و پانصد و نود و شش
۲یوسف خوشنودبروجنسه هزار و سیصد و هفده
۳غلامعلی سعادتبروجندو هزار و هشتصد و دو
۴ناصر جانشکربروجندو هزار و چهارو هشتاد و نه
۵نجمه کرمپوربروجنهزار و هشتصد و پنجاه و پنج
    

نتایج انتخابات شورای شهر بن

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱علیرضا اصغرزادهبنهزار و هشتصد و ده
۲ روح الله احمدیبن هزار و ششصدو سه
۳ جواد هاشمیبنهزار و پانصد و هفده
۴ مصطفی درعلیبن هزار و سیصد و سیزده
۵ رضا آقا باباییبن هزار و دویست و نود و هشت
    

نتایج انتخابات شورای شهر شلمزار

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱اسماعیل ملک پورشلمزارهزار و پانصد و چهل و هشت
۲حسین ستاری دستناییشلمزار هزار و بیست و یک
۳حسین خلیلی شلمزاریشلمزارهفتصد و نود و هفت
۴محمد رضا حمزهشلمزارهفتصد و شصت و هفت
۵مهد همتیانشلمزارهفتصد و هفده
    

نتایج انتخابات شورای شهر خانمیرزا

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱قدیر مرادیخانمیرزا 
۲آرش عباسپورخانمیرزا 
۳احمدرضا شیخیخانمیرزا 
۴محمدقنبریخانمیرزا 
۵جوادقنبریخانمیرزا 
  

نتایج انتخابات شورای شهر فرخ شهر

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱امیر کریمی نژادفرخ شهرسه هزار و ششصد و هشتاد و یک
۲روح الله عباسیفرخ شهردو هزار و شصت و هشت
۳صادق ملکیفرخ شهرهزار و پانصد و نود
۴حبیب کاووسیفرخ شهرهزار و پانصد و شش
۵محمد رضا سمیعفرخ شهرهزار و چهارصد و دوازده
    

نتایج انتخابات شورای شهر پردنجان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱شیرزاد رحیمیپردنجانهزار و نهصد و هفتاد و سه
۲علی رحیمیپردنجانهزار و نهصد و چهل و نه
۳فرامرز رحیمیپردنجانهزار و هفتصد و هفتاد و هشت
۴الیاس تیموریپردنجانهزار و سیصد و پنج
۵علی حسین رحیمیپردنجاننهصد و بیست
    

نتایج انتخابات شورای شهر فیل آباد

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱غلامرضا رئیسیفیل آباد پانصد و سی و یک
۲رضا محمودیفیل آبادپانصد و شانزده
۳علیار شیروانیفیل آبادپانصد و یازده
۴حسین دهقانیفیل آبادچهارصد و هشتاد و هشت
۵ابراهیم شیروانیفیل آبادچهارصد و شصت و پنج
    

نتایج انتخابات شورای شهر دشتک

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سیاوش سلیمانی دشتکیدشتک 
۲شاهین ولدان دشتکیدشتک 
۳سعید الیاسی بختیاریدشتک 
۴یاسر رئیسی دشتکیدشتک 
۵نصیر محمدی دشتکیدشتک 
    

نتایج انتخابات شورای شهر مالخلیفه

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سید محمد متین محمدیمالخلیفه هزار و هشت
۲هومان تیرگیر مالخلیفهمالخلیفههشتصد و هشتاد و شش
۳احمد نیک بخت مالخلیفهمالخلیفههشتصد و هشتاد و دو
۴محمد قنبری مالخلیفهمالخلیفههفتصد و هشتاد
۵فرهاد قنبری مالخلیفهمالخلیفههفتصد و هشتاد
    

نتایج انتخابات شورای شهر منج

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱معصومعلی بویری منجیمنجچهارصد و نودو هفت
۲کاظم بویریمنجچهارصد و پنجاه و شش
۳نوش آذر قندی چهارصد و دوازدهمنجهشتصد و هشتاد و دو
۴محمد بویریمنجسیصد و هفتاد و چهار
۵مراد جلیلی مصیرمنجسیصد و پنجاه و یک
    

نتایج انتخابات شورای شهر نافچ

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سید حمید موسوینافچ 
۲مجید رئیسینافچ 
۳یحیی کاظمینافچ 
۴احمد علی محمدینافچ 
۵علی رئیسینافچ 
    

نتایج انتخابات شورای شهر طاقانک

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱خدیجه رفیعیطاقانک 
۲صادق محمدیطاقانک 
۳یدالله کیانیطاقانک 
۴معصومه رفیعیطاقانک 
۵محمد علی بهرامی مطلقطاقانک 
    

نتایج انتخابات شورای شهر سورشجان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱محمد حیدریسورشجان 
۲نوذر خدابخشیسورشجان 
۳عبدالله کریمزادهسورشجان 
۴احمد حیدریسورشجان 
۵حسین حسن زادهسورشجان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر کیان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱همایون علیدوستیکیان 
۲مجید علیدوستیکیان 
۳عبدالرسول ندیمیکیان 
۴منوچهر اسکندریکیان 
۵حسین مومنیکیان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر هارونی

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱کیامرث باقریهارونی 
۲رحمت الله امیریهارونی 
۳علیرضا قائد امینیهارونی 
۴علی قائد امینیهارونی 
۵بهنام دهقانهارونی 
    

نتایج انتخابات شورای شهر هفشجان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱مجتبی سلیمانیهفشجان 
۲مجتبی صادقیهفشجان 
۳نعمت الله اسدپورهفشجان 
۴حمید صالحیهفشجان 
۵رجبعلی کیوانیهفشجان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر سودجان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱مرضیه یزدانیسودجان 
۲علی حیدریسودجان 
۳یونس طاهریسودجان 
۴اروج علی اسد پورسودجان 
۵علی اسماعیل زادهسودجان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر ناغان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱علی دارابیناغان 
۲فرشاد سلیمیناغان 
۳محمد علی شیروانیناغان 
۴مرتضی سلیمیناغان 
۵بهروز محسنیناغان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر بازفت

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱رمضان عسگری حسندوستبازفت 
۲جعفر عسگری حسندوستبازفت 
۳زیور غیبیبازفت 
۴بهرام عسگریبازفت 
۵پوریا خیری اوروندبازفت 
    

نتایج انتخابات شورای شهر صمصامی

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱مراد نظر پورصمصامی 
۲یارعلی نظرپورصمصامی 
۳یوسف نظر پورصمصامی 
۴کاظم نظر پورصمصامی 
۵محمد مرادیصمصامی 
    

نتایج انتخابات شورای شهر گوجان

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱نعمت هییتیگوجان 
۲جعفر عباسیگوجان 
۳کیومرث محمدیگوجان 
۴سعید هیبتیگوجان 
۵بهنام حیدریگوجان 
    

نتایج انتخابات شورای شهر باباحیدر

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱سید هادی مرتضویباباحیدر 
۲سید احمد هاشمیباباحیدر 
۳یعقوب اسلامیباباحیدر 
۴سید ستار رضویباباحیدر 
۵محمود قاسم پورباباحیدر 
    

نتایج انتخابات شورای شهر چلیچه

ردیفنام و نام خانوادگیحوزهتعداد آرای شمارش شده شعب
۱رمضان مختاریچلیچههزار و نود و سه
۲علی صالحیچلیچههشتصد و چهل و چهار
۳برزو احمدیچلیچههشتصد و بیست و یک
۴خداکرم مرتضاییچلیچههشتصد
۵رضا نوروزیچلیچهششصد و شصت
  

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday