مهر/ تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ۶۴٣ مورد جديد به ترتيب به ٢۶ هزار و ٨۵٣ مورد بستري و ٨٢ هزار و ٣١١ مورد سرپايي افزايش يافته است.

تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ۶۴٣ مورد جديد به ترتيب به عدد ٢۶ هزار و ٨۵٣ مورد بستري و ٨٢ هزار و ٣١١ مورد سرپايي افزايش يافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٠ مورد جديد به عدد ۲ هزار و ٧۶۴ مورد افزايش يافته است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today