تسنيم/ اين روزها کشاورزان خراسان جنوبي سخت مشغول چيدن زحمات يکساله خود يعني عناب هستند.

تابستان فصل برداشت عناب در اکثر شهرها و روستاهاي استان خراسان جنوبي است.
محصولي کم آب‌بر که با آب و هواي خشک منطقه خو گرفته و گفته مي‌شود نخستين بار در منطقه‌اي به نام هردنگ در جنوب بيرجند کشت شد اما شواهد حاکي از آن است که در دوره هخامنشي بيش از دو يا سه هزار سال عناب کشت شده است.
اين ميوه به همراه زرشک و زعفران از محصولات مهم استان خراسان جنوبي است که با آب و هواي استان و همچنين روستاهاي اطراف سازگار است.
آن گونه که مردم در اغلب خانه‌ها درخت عناب مي‌کارند و تکان دادن و جمع‌آوري عناب در بيشتر روستاهاي خراسان جنوبي با آيين انجام مي‌شود و از همين رو مراسم عناب تکاني سال گذشته در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس معنوي ثبت شد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر 4 هزار و 134 هکتار از اراضي کشاورزي استان زير کشت عناب است.
غلامرضا قوسي افزود: مرغوبيت عناب خراسان جنوبي آن جاست که دو رقم سيوجان و ماژان ثبت ملي شده و حرف اول را در کشور مي‌زند.
وي گفت: عناب به صورت تازه و خشک به عنوان ميوه و خشکبار و همچنين گياه دارويي قابليت مصرف دارد و  استان خراسان جنوبي با توليد 97 درصد عناب ايران قطب توليد اين محصول استراتژيک که 70 درصد آن به خارج استان صادر مي‌شود.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today