تسنيم/ استاندار سمنان با ابراز تأسف از کاهش ميزان رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در اين استان گفت: تداوم روند نزولي موجود در استان سمنان از حيث شيوع کرونا مستلزم همکاري عموم مردم دارد.

عليرضا آشناگر، استاندار سمنان با اشاره به آخرين وضعيت استان سمنان به لحاظ شيوع ويروس کرونا اظهار کرد: هيچ يک از شهرستان‌هاي استان سمنان در وضعيت قرمز قرار ندارد و هم اکنون سه شهرستان استان زرد و مابقي شهرستان‌هاي استان در وضعيت نارنجي قرار دارند.
وي با اشاره به سير نزولي شيوع ويروس کرونا در استان سمنان گفت: ميزان سرايت و مرگ و مير ناشي از کرونا در استان کاهش يافته است و مي‌توان گفت استان در حال حاضر در شرايط خوبي قرار دارد.
استاندار سمنان با اشاره به جايگاه سوم استان سمنان در شاخص ارزيابي رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در کشور گفت: متأسفانه اين جايگاه تنزل يافته و بر اساس گزارش ستاد ملي  مديريت مقابله با کرونا ميزان رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و رعايت فاصله  گذاري اجتماعي در بين مردم استان کاهش يافته است.
آشناگر از عموم مردم استان سمنان خواست نسبت به رعايت پروتکل‌ها جديت بيشتري داشته باشند تا دوباره شاهد اوج‌گيري اين بيماري نباشيم.
وي در مورد فرآيند واکسيناسيون کرونا در استان سمنان نيز گفت: اين فرآيند به وجه مطلوبي در حال انجام است و سرعت تزريق واکسن با توجه به راه‌اندازي مراکز واکسيناسيون در استان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
استاندار سمنان اظهار کرد: با توجه به افزايش سرعت واکسيناسيون در آينده نزديک مي توانيم شاهد واکسينه شدن 100 درصد جمعيت هدف در استان سمنان باشيم.
آشناگر در مورد بازگشايي مدارس نيز گفت: در صورت واکسيناسيون نسبت به بازگشايي مدارس اقدام مي شود.
وي خاطرنشان کرد: احتمال بازگشايي کلاس‌هاي درس دانشگاه‌ها به صورت حضوري در استان سمنان از آبان ماه وجود دارد؛ چرا که وضعيت واکسيناسيون در حوزه دانشگاه‌ها مطلوب است.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today