فارس/ مرزهای استان کرمانشاه برای زوار اربعین مسدود است و مطلقاً در آن رفت و آمدی صورت نمی گیرد. وضعیت مرز پرویزخان و همچنین اقلیم نیز همانند خسروی است و اجازه تردد به زوار داده نمی شود.

فعالیت مرزهای فوق الذکر تنها مربوط به امور تجاری و بازرگانی دو کشور است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today