روز پلاس/ صحنه ای جالب از حضور چهار قُلوایی که نوبتشان شده و در مرکز واکسیناسیون طلاییه اردبیل منتظر دریافت واکسن هستند.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today