برنا/ 55 پایگاه واکسیناسیون فردا سه شنبه 20 مهرماه برای واکسیناسیون شهروندان رشتی در نظر گرفته شده است.

مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد: فردا سه شنبه 55 پایگاه تجمیعی به واکسیناسیون شهروندان شهرستان رشت اختصاص یافته است.
دوز دوم واکسن برکت در پایگاه چمران تزریق می شود.
مراکز 55 گانه واکسیناسیون 20 مهرماه شهرستان رشت به این شرح است:

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today