باشگاه خبرنگاران/ مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از اتمام عملیات پاکسازی کار‌وانسر‌ا‌ی ینگی‌امام شهرستان ساوجبلاغ برای حضور کار‌شناسا‌ن و باز‌رسا‌ن یونسکو برای ثبت در فهرست میراث جهانی خبر داد.

فریدون محمد‌ی، مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: کاروانسرا‌ی ینگی‌امام شهرستان ساوجبلاغ به عنو‌ان اولین اثراین استان برا‌ی ثبت در فهرست میراث جهانی در نظر گرفته و مراحل ساماندهی و آماده‌سازی آن طی روز‌های اخیر تکمیل شده است.
وی افزود: پاکساز‌ی داخلی بنا، محوطه و شستشو‌ی تخصصی دیواره‌ها و بخش ها‌ی مختلف کار‌وانسر‌ا از جمله اقدامات انجام شده است.
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز با اشاره به تهیه پرونده ثبت جهانی کار‌وانسر‌ا‌ی ینگی‌امام گفت: چهار گنبد این مجموعه تاریخی سال گذشته مرمت و باز‌ساز‌ی شد و به عنو‌ان تنها اثر شاخص البرز در مسیر جاده ابریشم قرار دارد.
محمدی ضمن تأکید بر لزوم همکاری نهاد‌های مربوطه و دستگاه‌های خدماتی، ادامه داد: طی روز ها‌ی پیش‌رو البرز میز‌بان هیئت بر‌رسی علمی و باستان‌شناختی یونسکو خواهد بود که با هدف ارزیابی مجموعه تاریخی ینگی امام ساوجبلاغ از آن باز‌دید می‌کنند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday