ایسنا/ مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از برگزاری جلسات متعدد در خصوص تأمین نیروی انسانی گروه پرستاری بیمارستان های استان خبر داد.

لیلا شریفی، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در هفته گذشته جلسات متعددی با حضور کلیه مترون های بیمارستان های استان هرمزگان و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در خصوص بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی گروه پرستاری در بیمارستان ها برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه منابع انسانی با ارزش ترین و بزرگترین سرمایه ی بیمارستانی محسوب می شود و تأمین نیازهای نیروی انسانی در بیمارستان از مشکلات مشترک کلیه بیمارستان‌ها است، بیان کرد: جلسات مذکور به تعداد ۵ جلسه و با هدف تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت نیروی انسانی موجود گروه پرستاری و برآورد نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: همچنین برنامه‌ریزی جهت پیشبرد اهداف و پیش بینی تقاضای نیروی انسانی صورت پذیرفته که نتایج به دست آمده از این جلسات می تواند هم در معاونت درمان و هم در معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی کاربردی شود.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today