میزان/ کمیته وضعیت بازیکنان رای خود را در خصوص یک بازیکن صادر کرد.

طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از بررسی کمیته وضعیت بازیکنان، باشگاه آلومینیوم اراک به پرداخت ۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۷/۴۹۶/۰۰۰ ریال بابد هزینه دادرسی در حق خواهان(جهانبخش ذبیحی طاهر) محکوم کرد.
همچنینن کمیته وضعیت بازیکنان دعوای خواهان(باشگاه آلومینیوم اراک) را به میزبان ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مردود اعلام کرده و قابل رسیدگی نمی‌داند.
در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضابطی و مقرارت نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today