ایرنا/ معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سهم این استان در طرح جهش تولید و تامین مسکن ۵۲ هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭۸۰۰‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واحد مسکونی است.

سعید شاهین فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار کرد: بر اساس برنامه جهت تولید مسکن که پیش بینی سالانه یک میلیون واحد مسکونی به مدتن چهار سال در سطح کشور بوده از این میزان سهم استان زنجان ۵۲ هزارو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭۸۰۰‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واحد است.
به گفته وی، بخشی از  ساخت این تعداد واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، بخشی نیز توسط بخش خصوصی است.
او گفت: در استان موظف هستیم سالانه بیش از ۱۳ هزار واحد را ساخت و تحویل متقاضیان دهیم.
شاهین فر به شرایط طرح جهش تولید مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: برای تامین خدمات زیرساختی این واحدها، شرکت های خدمات رسان به جز حق انشعاب نباید مبلغی را از متقاضیان اخذ کنند.
وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن توافق نامه ای با شهرداری داشتیم که بر اساس آن، تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه داشتیم که پس از این، شهرداری متقاضی این مبلغ از راه و شهرسازی بود.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در قانون جهش تولید مسکن شهرداری ها ملزام به اعمال تخفیف بدون چشم داشت شده اند و نیازی به تأیید و مصوبه شورا نیست.
شاهین فر یادآوری کرد: قانون جهش تولید و تامین مسکن تمهیدات خوبی را اعمال کرده است.
وی افزود: موضوع اصلی در این طرح تامین زمین است و وزارت راه و شهرسازی به دنبال این مهم است.
این مسئول همچنین گفت: ادارات دولتی مکلف شده اند با درخواست راه و شهرسازی زمین های مازاد را جهت تولید مسکن تحویل دهند.
وی تاکید کرد: با مصوب شدن آیین نامه اجرایی، اجرای این مهم در کشور الزام آور می شود و هیچ اداره ای حق ندارد زمین های مازاد خود را پنهان کند.
شاهین فر به شرایط متقاضیان مسکن در طرح جهش تولید اشاره کرد و افزود: شرایط همانند، شرایط طرح اقدام ملی مسکن است.
  
  

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today