برترین ها/ سپاه عاشورا در شهرستان تبریز به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده است که بخشی غربی‌اش که شامل غرب شهر تبریز هست سپاه مقاومت امامت نام گرفته است و بخش شرقی‌اش که شرق تبریز را در بر می گیرد سپاه مقاومت ولایت نام گرفته است.

سپاه عاشورا در شهرستان تبریز به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده است که بخشی غربی‌اش که شامل غرب شهر تبریز هست سپاه مقاومت امامت نام گرفته است و بخش شرقی‌اش که شرق تبریز را در بر میگیرد سپاه مقاومت ولایت نام گرفته است.
سرهنگ دوم ایوب علیزاده، فرزند شهید علیزاده که جانباز ۷۰ اعصاب و روان نیمه اول دهه ۶۰ لشکر عاشورا بوده است که از رزمندگان خوشنام لشکر عاشورا و از همدوره‌های بزرگان لشکر عاشورا در جنگ جنوب بوده است که در اثر صدمات جنگ شهید می شود و بین رزمندگان جنگ و بسیجیان لشکر عاشورا محبوب بوده است.
و فرزندش سرهنگ دوم ایوب علیزاده قبل از حضور خرم بر صدر سپاه عاشورا که چند سال پیش از سپاه سیدالشهدای ارومیه به سپاه عاشورای تبریز ارتقا یافت، فرمانده سپاه مقاومت امامت سپاه مقاومت غرب تبریز بوده است که ظاهرا یکسال ونیم یا دو سال پیش سرتیپ دوم عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا به بهانه فعالیت‌های طب سنتی وی با بی‌احترامی تمام سرهنگ دوم ایوب علیزاده را از فرماندهی نیروی سپاه مقاومت امامت تبریز عزل و به جای او یک نیروی تازه استخدام شده با درجه ستوانی را منصوب می کند.
و در جلسه معارفه فرمانده جدید سپاه مقاومت امامت تبریز سرتیپ دوم عابدین خرم حسابی سرهنگ دوم ایوب علیزاده را پیش پرسنلش و زیر دستانش تحقیر و با ادبیات نامناسب به او توهین می کند تا جایی که پرسنل سپاه امامت در دفاع از سرهنگ دوم علیزاده به سردار خرم اعتراض می کنند و در آخر جلسه تودیع و معارفه سرهنگ دوم علیزاده جلوی همه پرسنل خطاب عابدین خرم می گوید سردار خرم به خاطر رفتارهای امروزت با من و تحقیرهایت و غیره از من سیلی تاریخی طلبت باشد.
تا اینکه خرم به عنوان استاندار انتخابمی شود و پنجشنبه علیزاده به عابدین خرم پیامک میزند که جناب خرم سیلی که به‌شما وعده داده بودم وقت زدنش فرا رسیده است.
و اینها جدی نمی گیرند تا اینکه روز شنبه با رفتار حساب شده در جلسه حضور پیدا می کند و چون علیزاده در بین نیروهای سپاه عاشورا شناخته شده و محبوب بوده و بعد از عزل از سپاه مقاومت امامت در کارگزینی ستاد سپاه عاشورا مشغول به‌کار می شود و روز شنبه هم ظاهرا حفاظت جلسه با بخشی از سپاه عاشورا بوده است و از طرفی برادر این سرهنگ دوم علیزاده از رده های بالای یکی از نهادها است بدون ممانت جلو و روی سن می رود و سیلی تاریخی را که قولش را دو سال پیش داده بود به گوش سردار عابدین خرم می نوازد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today