آخرین خبر/ رنگ بندی جدید کرونایی در مناطق مختلف کشور:

تهران آبی شد.
۲ شهرستان قرمز
۹ شهرستان نارنجی
۱۵۳ شهرستان زرد
۲۸۴ شهرستان آبی