فارس/ نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره گفت: در بودجە ۱٤۰۱ قریب بە یک هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل اشتغالزایی استان اختصاص دادە شدە است.

سیدمهدی فرشادان، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ٥۲ میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش املاک مازاد دستگاەهای اجرایی استان را می‌توان بە پروژەهای نیمە‌‌تمام استان اختصاص داد.
وی از رشد ۱۲٤ درصدی اعتبارات استان از سال ۹۰ تاکنون خبر داد و افزود:  برخلاف هجمەهای رسانەای موجود تخصیص اعتبارات استانی رشد جهشی داشتە و رشد ۲٤ درصدی اعتبارات در سال گذشتە نشان از تلاش مسئولان و عزم جدی دولت در راستای محرومیت زدایی است.
فرشادان بە پروژە راە‌آهن تهران، همدان، سنندج  و باشماق اشارە و بیان کرد: متاسفانە با وجود اختصاص اعتبارات زیاد بە استان کردستان اما پروژەها نیمە تمام و نیازمند اعتبار بیشتری هستند.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره ادامە داد: استفادە از ظرفیت مادە ٥٦ منجر بە تسریع در حل مشکلات و اتمام پروژەهای حوزەهای مختلف خواهد شد.
وی یادآور شد: نایسر بە لحاظ جمعیتی قابلیت تبدیل شدن بە یک شهر را دارد، لذا این مهم در دستور کار قرار گیرد.
فرشادان بیان کرد: در بودجە ۱٤۰۱ نزدیک بە یک هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل اشتغالزایی استان اختصاص دادە شدە است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online