آخرین خبر/ با بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، مدت زمان انتظار خانوارهای ایرانی با لحاظ متوسط درآمد سالانه و میانگین قیمت مسکن در کشور به ۳۱ سال رسیده است.

خبرنگار: مجید کامل نواب