آخرین خبر/ مرکز ملی آمار ایران لیست میزان تورم شهریورماه در استا‌ن‌ها را منتشر کرده که در آن لرستان بیشترین و مرکزی کمترین میزان تورم ماهیانه را دارد.