فارس/ شهردار منطقه دو زنجان گفت: پاکبان امانتدار بعد از یافتن کیف حاوی مدارک شخصی، چک و سفته به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال یکی از شهروندان زنجانی، آن را به صاحبش بازگرداند.

ایرج عینلو، پاکبان امانتدار بعد از یافتن کیف حاوی مدارک شخصی، چک و سفته به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال یکی از شهروندان زنجانی، آن را به همراه تمام محتویات به صاحبش بازگرداند. 
در راستای تقدیر از این کار انسان دوستانه مراسم تقدیر از پاکبان شریف برگزار شد.
سعید بیات، شهردار منطقه دو زنجان اظهار کرد: این حرکت انسانی نیروی پاک‌دست شهرداری منطقه دو گویای جاری بودن خصلت های نیک امانتداری و پاکدستی در میان مردمان ماست.
بیات افزود: ما افتخار می‌کنیم که این پاکبان امانتدار و درستکار از همکاران و همشهریان ما است.
در پایان این مراسم شهردار منطقه دو زنجان با اهدای لوح تقدیر از حرکت انسانی و شرافتمندانه ایرج عینلو پاکبان پاکدست شهرداری منطقه دو تقدیر و تشکر کرد‌.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today