آخرین قیمت ها

Samsung
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Samsung Galaxy A01

   ٢,٩٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A01 Core

   از ٢,٦٠٠,٠٠٠ تا ٢,٨٤٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A02

   از ٣,٢١٠,٠٠٠ تا ٣,٥٣٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A02s

   از ٣,٣٦٩,٠٠٠ تا ٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A03s

   از ٣,٢٩٠,٠٠٠ تا ٤,٠٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A10s

   ٣,٩٤٥,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A11

   از ٣,٧٠٠,٠٠٠ تا ٤,٠٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A12

   از ٣,٨٣٠,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A12 Nacho

   از ٣,٨٢٠,٠٠٠ تا ٤,٤٥٣,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A21s

   از ٥,٢٥٠,٠٠٠ تا ٥,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A22

   از ٤,٧٥٠,٠٠٠ تا ٥,٥٠٥,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A22 5G

   از ٥,٠٤٠,٠٠٠ تا ٦,٨٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A31

   از ٦,٢٥٠,٠٠٠ تا ٦,٦٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A32

   از ٦,٦٥٠,٠٠٠ تا ٧,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A32 5G

   از ٦,٩٠٠,٠٠٠ تا ٧,٦٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A42 5G

   از ٨,٦٤٩,٠٠٠ تا ١٠,٢٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A51

   از ٧,٩٥٠,٠٠٠ تا ٩,١٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A52

   از ٨,٦٥٠,٠٠٠ تا ١٠,٨٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A52 5G

   از ١١,٢٤٥,٠٠٠ تا ١٢,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A52s 5G

   از ٩,٣٣٧,٠٠٠ تا ١١,٠٠٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A71

   از ٩,٢٩٩,٠٠٠ تا ١٠,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A72

   از ٩,٧٣٧,٠٠٠ تا ١٢,٢٠٥,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Fold

   ٣٧,٩٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M11

   از ٣,٣٦٠,٠٠٠ تا ٣,٨١٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M12

   از ٣,٦٨٩,٠٠٠ تا ٤,٣٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M21

   از ٤,٥٨٥,٠٠٠ تا ٤,٨٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M21 2021

   از ٤,٦٤٠,٠٠٠ تا ٥,٦٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M22

   از ٤,٩٧٠,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M31

   از ٥,٦٣٣,٠٠٠ تا ٦,٠٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M31s

   از ٦,٧٥٠,٠٠٠ تا ٦,٨٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M32

   از ٥,٥٥٠,٠٠٠ تا ٧,٠٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M51

   از ٧,٦٩٨,٠٠٠ تا ٩,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M62

   از ٩,٤٩٥,٠٠٠ تا ١٠,٤٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note10+

   ٢٠,٤٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20

   از ١٩,٣٠٠,٠٠٠ تا ٢٠,١٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20 5G

   از ٢١,٢٣٥,٠٠٠ تا ٢١,٤٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20 Ultra

   از ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ تا ٢٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

   از ٢٥,١٠٠,٠٠٠ تا ٣٢,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 FE

   از ١١,٠٥٠,٠٠٠ تا ١٣,٤٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 FE 5G

   از ١٣,٠٢٠,٠٠٠ تا ١٥,٠٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 Ultra

   ٢٢,٨٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

   از ٢٢,٢٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20+

   ٢١,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20+ 5G

   از ١٨,٣٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S21 5G

   از ١٨,٩٩٩,٠٠٠ تا ٢١,٧٨٥,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

   از ٢٧,٧٠٠,٠٠٠ تا ٤٤,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S21+ 5G

   از ٢١,٢٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S9+

   ١٢,٢٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 10.5

   ٥,٣٢٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

   از ٤,٣٥٩,٠٠٠ تا ٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020

   از ٥,٢٩٠,٠٠٠ تا ٦,٢٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A7 Lite

   از ٤,٣٠٠,٠٠٠ تا ٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

   ١٩,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S4 10.5

   ١٠,٠٣٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S5e

   ٢٥,٨٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite

   از ١٠,٠٣٨,٠٠٠ تا ١٢,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S7

   از ١٧,٩٧٠,٠٠٠ تا ١٩,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S7 FE

   از ١٢,٥٠٠,٠٠٠ تا ١٤,٩٨٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S7+

   از ٢٤,٨٩٠,٠٠٠ تا ٢٧,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Flip3 5G

   از ٢٣,٩٠٠,٠٠٠ تا ٢٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold2 5G

   از ٣٤,٥٠٠,٠٠٠ تا ٤٣,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold3 5G

   از ٤٢,٥٠٠,٠٠٠ تا ٤٤,٠٠٠,٠٠٠
  Apple
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Apple iPad 10.2 2020

   از ١٠,٣٠٠,٠٠٠ تا ١٩,٤٨٠,٠٠٠
  • Apple iPad 10.2 2021

   از ١١,٣٤٩,٠٠٠ تا ١٦,٤٥٠,٠٠٠
  • Apple iPad Air 2020

   از ١٥,٧٤٩,٠٠٠ تا ٢٧,٩٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad mini 2019

   ١٠,٦٨٠,٠٠٠
  • Apple iPad mini 2021

   از ١٧,٩٠٠,٠٠٠ تا ٢٤,٨٥٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 11 2021

   از ٢٢,٥٩٠,٠٠٠ تا ٤٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 12.9 2021

   از ٢٩,٧٠٠,٠٠٠ تا ٧٢,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 9.7

   ٨,٢٨٩,٠٠٠
  • Apple iPhone 10 (X)

   ١٥,٩٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11

   از ١٧,٥٩٩,٠٠٠ تا ٢٥,٧٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11 Pro

   از ٢٣,٣٩٩,٠٠٠ تا ٢٧,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11 Pro Max

   از ٢٧,٠٩٩,٠٠٠ تا ٣٨,٠٧٧,٠٠٠
  • Apple iPhone 12

   از ٢٤,١٦٩,٠٠٠ تا ٣١,٦٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 12 mini

   از ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 12 Pro

   از ٣٢,٤٠٠,٠٠٠ تا ٣٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 12 Pro Max

   از ٣٤,٩٠٠,٠٠٠ تا ٤١,٥٧٧,٠٠٠
  • Apple iPhone 13

   از ٢٨,٧٩٠,٠٠٠ تا ٣٣,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13 mini

   از ٢٥,٦١٠,٠٠٠ تا ٢٦,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13 Pro

   از ٣٧,٦٩٩,٠٠٠ تا ٤٧,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13 Pro Max

   از ٤٣,٥٠٠,٠٠٠ تا ٥٩,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 6

   ٣,٦٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 6 Plus

   ٥,٢٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 6s

   ٥,٢٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 6s Plus

   ٦,٧٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 7

   ٦,٧٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 7 Plus

   ١٠,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 8

   ١١,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 8 Plus

   ١٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone SE

   ٤,٨٨٠,٠٠٠
  • Apple iPhone SE 2020

   از ١٢,٦٩٨,٠٠٠ تا ١٤,٤٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone XR

   از ١٤,٨٠٠,٠٠٠ تا ١٧,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone XS

   از ١٣,٦٩٩,٠٠٠ تا ١٧,٤٥٠,٠٠٠
  • Apple iPhone XS Max

   از ١٦,٤٩٩,٠٠٠ تا ١٩,٩٠٠,٠٠٠
  Huawei
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Honor 10 Lite

   ٤,٣٤٩,٠٠٠
  • Honor 9A

   ٣,٥٩٩,٠٠٠
  • Honor 9X

   ٥,٧٠٠,٠٠٠
  • Honor 9X Lite

   ٤,٥٠٩,٠٠٠
  • Honor 9X Pro

   از ٥,٣٥٠,٠٠٠ تا ٥,٤٠٥,٠٠٠
  • Huawei MatePad T 10s

   ٤,٩٨٥,٠٠٠
  • Huawei MediaPad M5 lite

   ٦,٠٤٩,٠٠٠
  • Huawei nova 5T

   ٩,١٩٩,٠٠٠
  • Huawei nova 7i

   از ٥,٧١٥,٠٠٠ تا ٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei nova 8

   از ١١,٤٩٠,٠٠٠ تا ١١,٩٥٠,٠٠٠
  • Huawei nova 8i

   از ٧,٥٥٣,٠٠٠ تا ٧,٨٩٠,٠٠٠
  • Huawei Y5p

   ٢,٦٢٨,٠٠٠
  • Huawei Y6p

   از ٣,٤٨٦,٠٠٠ تا ٣,٦٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y6s

   ٣,٧٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y7a

   از ٤,٢١٠,٠٠٠ تا ٤,٣٨٠,٠٠٠
  • Huawei Y7p

   از ٤,٠٤٩,٠٠٠ تا ٤,٤٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y8p

   از ٤,٤٣٩,٠٠٠ تا ٤,٧٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y8s

   از ٤,٣٠٠,٠٠٠ تا ٤,٣٤٥,٠٠٠
  • Huawei Y9 Prime 2019

   ٥,٤٤٥,٠٠٠
  • Huawei Y9a

   از ٦,١٦٥,٠٠٠ تا ٦,٦٤٩,٠٠٠
  • Huawei Y9s

   ٦,٤٩٩,٠٠٠
  Nokia
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Nokia 1.4

   ٣,٠٤٩,٠٠٠
  • Nokia 105 2017

   ٤١٠,٠٠٠
  • Nokia 105 2019

   از ٣٧٠,٠٠٠ تا ٤٣٠,٠٠٠
  • Nokia 106 2018

   ٤٣٥,٠٠٠
  • Nokia 110

   ٦٢٥,٠٠٠
  • Nokia 110 2019

   از ٦٢٨,٠٠٠ تا ٦٤٥,٠٠٠
  • Nokia 125

   ٧٠٧,٠٠٠
  • Nokia 150

   ٨٦٠,٠٠٠
  • Nokia 150 2020

   از ٧٤٩,٠٠٠ تا ٨٥٥,٠٠٠
  • Nokia 2.3

   ٢,٦٤٩,٠٠٠
  • Nokia 210

   از ٦٩٠,٠٠٠ تا ٨٠٨,٠٠٠
  • Nokia 215 4G

   ٩٤٩,٠٠٠
  • Nokia 216

   ٧٦٩,٠٠٠
  • Nokia 3310 2017

   از ١,٢٣٥,٠٠٠ تا ١,٣٥٠,٠٠٠
  • Nokia 5.3

   ٣,٥٣٩,٠٠٠
  • Nokia 5310 2020

   از ٨٨٠,٠٠٠ تا ٩٥٠,٠٠٠
  • Nokia 6.2

   ٣,٦٨٩,٠٠٠
  • Nokia 6300 4G

   از ١,١٦٥,٠٠٠ تا ١,٣٢٩,٠٠٠
  • Nokia 7.2

   ٥,٦٩٩,٠٠٠
  • Nokia 8000 4G

   از ١,٧٦٤,٠٠٠ تا ٢,١٠٠,٠٠٠
  • Nokia C1

   از ١,٥٥٠,٠٠٠ تا ١,٧٣٥,٠٠٠
  • Nokia C10

   از ١,٧٧٩,٠٠٠ تا ١,٨٨٠,٠٠٠
  • Nokia C2

   از ١,٧١٠,٠٠٠ تا ١,٧٦٩,٠٠٠
  • Nokia C3

   ١,٩٧٠,٠٠٠
  • Nokia G10

   ٣,٣٤٥,٠٠٠
  • Nokia G20

   از ٣,٨٦٩,٠٠٠ تا ٤,٠٠٠,٠٠٠
  Xiaomi
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Xiaomi Black Shark 2 Pro

   ١٤,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Black Shark 4

   از ١٩,٩٩٠,٠٠٠ تا ٢٣,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10 Lite 5G

   از ٦,٨٤٩,٠٠٠ تا ٩,٠٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10T 5G

   از ٨,٧٥٠,٠٠٠ تا ١١,٨٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10T Lite 5G

   از ٦,٤٠٠,٠٠٠ تا ٦,٩٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10T Pro 5G

   از ١٣,٧٠٠,٠٠٠ تا ١٥,٧٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11

   از ١٩,١٩٨,٠٠٠ تا ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11 Lite

   از ٧,٣٨٠,٠٠٠ تا ٩,٩٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G

   از ٩,٣٧٩,٠٠٠ تا ١٠,٥٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11 Ultra

   از ٣٩,٩٨٠,٠٠٠ تا ٤٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11i

   از ١٣,٩٩٠,٠٠٠ تا ١٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11X Pro

   ١٦,٨٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi A3

   از ٤,٩٩٩,٠٠٠ تا ٥,٠٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco C3

   از ٣,٧٤٠,٠٠٠ تا ٣,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco F3

   از ٨,٢٤٩,٠٠٠ تا ١٠,١٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M3

   از ٤,٢٩٥,٠٠٠ تا ٥,٥٨٩,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M3 Pro 5G

   از ٤,٩٠٠,٠٠٠ تا ٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X3

   از ٥,٧٤٠,٠٠٠ تا ٦,٨٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X3 GT

   از ٧,٦٦١,٠٠٠ تا ٨,٦٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X3 NFC

   از ٥,٨٠٠,٠٠٠ تا ٦,٨٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X3 Pro

   از ٥,٩٤٠,٠٠٠ تا ٧,٢٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 7A

   از ٢,٧٩٩,٠٠٠ تا ٢,٨٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 8A

   ٣,٥٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9

   از ٣,٨٦٠,٠٠٠ تا ٤,٨٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9A

   از ٣,٠٨٠,٠٠٠ تا ٣,٢٨٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9C

   از ٣,٥٠٠,٠٠٠ تا ٤,٠٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9i

   از ٣,٩٥٠,٠٠٠ تا ٤,١٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9T

   از ٤,٣٩٠,٠٠٠ تا ٥,٧١٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10

   از ٦,٣٧٠,٠٠٠ تا ٧,٣٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 5G

   از ٥,٩٩٠,٠٠٠ تا ٧,٥٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro

   از ٦,٩٢٠,٠٠٠ تا ٨,٨٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

   از ٧,١٥٠,٠٠٠ تا ٨,٦٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10S

   از ٦,٠٧٥,٠٠٠ تا ٧,١٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 8 2021

   از ٤,٢٦٠,٠٠٠ تا ٥,١٨٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro

   از ٥,٥٠٠,٠٠٠ تا ٦,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9

   از ٤,٥٣٠,٠٠٠ تا ٥,٥٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro

   از ٧,٠٠٠,٠٠٠ تا ٧,٥٨٨,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9S

   ٥,٤٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9T 5G

   از ٤,٨٩٥,٠٠٠ تا ٦,١١٠,٠٠٠
  LG
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • LG K41S

   ٣,٣٩٩,٠٠٠
  • LG K42

   ٣,٤٣٠,٠٠٠
  • LG K51S

   ٣,٩٩٩,٠٠٠
  Motorola
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Motorola Moto E6 Play

   ٢,٤٥٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E6 Plus

   از ٣,٤٤٠,٠٠٠ تا ٣,٦٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E7

   از ٣,٢٠٠,٠٠٠ تا ٣,٣٥٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E7 Power

   ٢,٧٦٩,٠٠٠
  • Motorola Moto G 5G

   از ٦,١٥٠,٠٠٠ تا ٦,٤٩٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G 5G Plus

   از ٦,٨٧٠,٠٠٠ تا ٧,٤٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G8 Power Lite

   از ٣,٦٩٩,٠٠٠ تا ٣,٨٩٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G9 Play

   ٣,٨٥٠,٠٠٠
  • Motorola One Action

   از ٤,٨٠٠,٠٠٠ تا ٥,٠٨٠,٠٠٠
  • Motorola One Fusion

   ٤,٠٣٠,٠٠٠
  • Motorola One Macro

   از ٣,٨٦٠,٠٠٠ تا ٤,٠٢٠,٠٠٠