آخرین قیمت ها

Samsung
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Samsung Galaxy A01

   از ٣,٥٠٠,٠٠٠ تا ٣,٩٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A01 Core

   از ٢,٩٩٧,٠٠٠ تا ٣,٣٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A10

   از ٤,١٣٣,٠٠٠ تا ٤,٢٨٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A10s

   از ٤,١٢٩,٠٠٠ تا ٤,٤٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A11

   از ٤,١٨٠,٠٠٠ تا ٤,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A2 Core

   از ٣,٢٢٠,٠٠٠ تا ٣,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A20

   ٥,٢٦٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A20s

   از ٥,٢٤٤,٠٠٠ تا ٥,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A21s

   از ٥,٤٢٠,٠٠٠ تا ٦,٤٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A30s

   از ٦,١٩٩,٠٠٠ تا ٧,٠٦٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A31

   از ٦,٥٤٠,٠٠٠ تا ٧,٤١٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A50

   ٧,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A50s

   از ٧,١٣٣,٠٠٠ تا ٨,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A51

   از ٨,٠٢٠,٠٠٠ تا ٩,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A6+ 2018

   از ٥,٨٦٩,٠٠٠ تا ٥,٨٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A60

   از ٧,٩٣٣,٠٠٠ تا ٨,٣٤٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A70

   از ٨,٩٤٠,٠٠٠ تا ٩,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A71

   از ١٠,٩٤٠,٠٠٠ تا ١١,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A80

   از ٩,٤٩٠,٠٠٠ تا ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Fold

   ٤٨,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Fold 5G

   از ٤٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٥٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M01

   از ٤,٥٢٩,٠٠٠ تا ٤,٦٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M10

   ٤,٣٦٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M11

   از ٤,٥٩٥,٠٠٠ تا ٤,٩٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M20

   ٥,٢٤٤,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M30s

   از ٦,٦٠٠,٠٠٠ تا ٧,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M31

   از ٨,١٤٠,٠٠٠ تا ٨,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note10

   از ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ تا ٢٢,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note10 Lite

   از ١٣,٢٨٠,٠٠٠ تا ١٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note10+

   از ٢٣,٩٨٩,٠٠٠ تا ٢٥,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20

   از ٢٥,٨٩٠,٠٠٠ تا ٢٧,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20 Ultra

   از ٣٤,٠٦٩,٠٠٠ تا ٣٦,٤٦٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

   از ٤٨,٣٠٠,٠٠٠ تا ٤٩,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Note9

   از ١٦,٦٨٥,٠٠٠ تا ١٧,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S10

   از ١٨,٤٠٠,٠٠٠ تا ١٩,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S10 Lite

   از ١٥,٤٦٩,٠٠٠ تا ١٦,٦٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S10+

   از ١٨,٨٤٥,٠٠٠ تا ١٩,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20

   از ٢٣,٣٠٠,٠٠٠ تا ٢٤,٥٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 FE 5G

   ٢٢,٥١٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 Ultra

   از ٢٦,٩٦٩,٠٠٠ تا ٢٩,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

   از ٢٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٣٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20+

   از ٢١,٨٠٠,٠٠٠ تا ٢٦,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20+ 5G

   ٢٧,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S9

   از ١٣,٧١٠,٠٠٠ تا ١٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S9+

   از ١٤,٧١٠,٠٠٠ تا ١٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019

   از ٥,٨٤٥,٠٠٠ تا ٦,٦٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 10.5

   ٦,٦٩٨,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019

   از ٦,٢٤٥,٠٠٠ تا ٧,٢٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018

   ٦,٤٦٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

   از ٣,٦٨٥,٠٠٠ تا ٤,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020

   ٨,٧٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab Active Pro

   از ١٩,٦٦٩,٠٠٠ تا ١٩,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

   از ١١,٢٥٠,٠٠٠ تا ١١,٩٨٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S4 10.5

   از ١٤,٧١٠,٠٠٠ تا ١٤,٩٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S5e

   از ١١,٥٦٩,٠٠٠ تا ١٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S6

   از ١٧,٨١٠,٠٠٠ تا ١٩,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite

   از ١٠,٠٦٩,٠٠٠ تا ١١,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S7

   از ١٨,٨١٠,٠٠٠ تا ٢٠,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S7+

   از ٢٩,٦٩٠,٠٠٠ تا ٣٢,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Flip

   از ٢٦,٩٠٠,٠٠٠ تا ٢٩,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold2 5G

   از ٥٩,٤١٠,٠٠٠ تا ٦٥,٣٠٠,٠٠٠
  Apple
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Apple iPad 10.2

   از ١٠,٣٩٠,٠٠٠ تا ١٨,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad 10.2 2020

   از ١١,٩٠٠,٠٠٠ تا ٢٤,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Air 2019

   از ١٥,٠٠٠,٠٠٠ تا ١٩,٧٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Air 2020

   ٣٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad mini 2019

   از ١١,٠٠٠,٠٠٠ تا ١٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 11 2020

   از ٢٦,٣٩٠,٠٠٠ تا ٣٩,٤٥٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 12.9 2020

   از ٣١,٨٩٠,٠٠٠ تا ٥٤,٦٩٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 10 (X)

   ٢٧,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11

   از ٢٧,٢٠٠,٠٠٠ تا ٣٨,٢٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11 Pro

   از ٣٧,٠٠٠,٠٠٠ تا ٥٠,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11 Pro Max

   از ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٥٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 12

   از ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٥٨,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 12 Pro

   از ٤٩,٩٠٠,٠٠٠ تا ٦٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone SE 2020

   از ١١,٢٠٠,٠٠٠ تا ٢٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone XS Max

   از ٣١,٨٠٠,٠٠٠ تا ٣٦,٠٠٠,٠٠٠
  Xiaomi
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Xiaomi Black Shark 2 Pro

   از ١٩,٣٠٠,٠٠٠ تا ٢١,٣٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Black Shark 3

   ٢٨,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10 5G

   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 10 Lite 5G

   از ١٠,٧٩٠,٠٠٠ تا ١٢,٢٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 9T

   ٩,٦٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi Note 10

   از ١٢,٦٩٠,٠٠٠ تا ١٣,٢٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite

   از ٩,٦٦٩,٠٠٠ تا ١٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro

   از ١٩,٦٠٠,٠٠٠ تا ٢٠,٢٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco F2 Pro

   از ١٣,٧٧٠,٠٠٠ تا ١٩,١٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 8

   از ٤,٩٩٠,٠٠٠ تا ٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 8A

   از ٤,٥٣٣,٠٠٠ تا ٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9

   از ٤,٨٢٨,٠٠٠ تا ٥,٧٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9A

   از ٤,١٣٠,٠٠٠ تا ٤,٥٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9C

   از ٤,٥٩٩,٠٠٠ تا ٥,٦٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 8

   از ٥,٩٤٠,٠٠٠ تا ٧,٣٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro

   از ٦,٦٩٠,٠٠٠ تا ٧,٦٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 8T

   از ٦,٠٨٠,٠٠٠ تا ٦,٤٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9

   از ٥,٧٢٠,٠٠٠ تا ٦,٤٢٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro

   از ٧,٥٠٠,٠٠٠ تا ٨,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 9S

   از ٥,٧٩٩,٠٠٠ تا ٧,٤٦٩,٠٠٠
  Huawei
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Honor 10 Lite

   از ٥,٣٢٩,٠٠٠ تا ٥,٧٥٠,٠٠٠
  • Honor 20 lite (10i)

   از ٥,٩٤٩,٠٠٠ تا ٦,٦٠٠,٠٠٠
  • Honor 7s

   از ٣,٢٠٠,٠٠٠ تا ٣,٦٤٠,٠٠٠
  • Honor 8A 2020

   از ٤,١٩٠,٠٠٠ تا ٤,٨١٠,٠٠٠
  • Honor 8S

   از ٣,٨٤٤,٠٠٠ تا ٤,٠٥٠,٠٠٠
  • Honor 9A

   از ٤,٨٣٠,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Honor 9X

   از ٦,٢٨٠,٠٠٠ تا ٦,٧٩٩,٠٠٠
  • Honor Play 8A

   از ٤,١٩٩,٠٠٠ تا ٤,٢٥٠,٠٠٠
  • Honor View 20

   ٨,٩٥٠,٠٠٠
  • Huawei MatePad

   از ٨,١٦٩,٠٠٠ تا ٩,٥٠٠,٠٠٠
  • Huawei MatePad T8

   از ٣,٠٠٠,٠٠٠ تا ٣,٤٥٠,٠٠٠
  • Huawei MediaPad M5 lite

   از ٦,٠٢٩,٠٠٠ تا ٦,١٦٩,٠٠٠
  • Huawei MediaPad T3 10

   ٤,٤٥٠,٠٠٠
  • Huawei MediaPad T3 8.0

   ٣,٨٤٥,٠٠٠
  • Huawei MediaPad T5

   از ٥,٥٦٩,٠٠٠ تا ٥,٦٠٠,٠٠٠
  • Huawei nova 5T

   از ٨,٩٧٠,٠٠٠ تا ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei nova 7i

   از ٩,٤٠٠,٠٠٠ تا ١١,٦٠٠,٠٠٠
  • Huawei P30 lite

   از ٧,٣٥٠,٠٠٠ تا ٨,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei P30 Pro

   از ١٩,٩٠٠,٠٠٠ تا ٢٠,٨٠٠,٠٠٠
  • Huawei P40 Pro

   از ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ تا ٣٣,٣٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y5 2019

   از ٣,٧٤٥,٠٠٠ تا ٤,٠٨٠,٠٠٠
  • Huawei Y5 lite 2018

   از ٣,٠٥٠,٠٠٠ تا ٤,١٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y5p

   از ٣,٧٩٠,٠٠٠ تا ٤,٤٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y6 2019

   از ٣,٦٠٠,٠٠٠ تا ٤,٣٥٠,٠٠٠
  • Huawei Y6 Prime 2018

   ٣,٨٨٩,٠٠٠
  • Huawei Y6p

   از ٤,٤٩٠,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y6s

   از ٣,٨٩٠,٠٠٠ تا ٤,٨٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y7 2019

   از ٥,٣٥٠,٠٠٠ تا ٥,٧٥٠,٠٠٠
  • Huawei Y7 Prime 2019

   از ٥,٢٥٠,٠٠٠ تا ٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y7p

   از ٥,٦٤٠,٠٠٠ تا ٦,٢٥٠,٠٠٠
  • Huawei Y8p

   از ٦,٣٥٠,٠٠٠ تا ٦,٩٩٠,٠٠٠
  • Huawei Y8s

   از ٥,٣٠٩,٠٠٠ تا ٦,١٥٠,٠٠٠
  • Huawei Y9 Prime 2019

   از ٥,٦٥٩,٠٠٠ تا ٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y9s

   از ٧,٠٨٥,٠٠٠ تا ٧,٦٠٠,٠٠٠
  Nokia
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Nokia 1 Plus

   ٢,٩٨٠,٠٠٠
  • Nokia 105 2017

   ٥٣٠,٠٠٠
  • Nokia 105 2019

   از ٤٦٩,٠٠٠ تا ٥٢٠,٠٠٠
  • Nokia 106

   از ٥٣٥,٠٠٠ تا ٥٤٥,٠٠٠
  • Nokia 106 2018

   از ٥١٠,٠٠٠ تا ٥٤٠,٠٠٠
  • Nokia 110

   ٦٢٩,٠٠٠
  • Nokia 110 2019

   از ٦٢٩,٠٠٠ تا ٦٨٠,٠٠٠
  • Nokia 125

   از ٧٤٠,٠٠٠ تا ٧٤٩,٠٠٠
  • Nokia 130 2017

   از ٥٧٦,٠٠٠ تا ٦١٠,٠٠٠
  • Nokia 150

   از ٦٨٣,٠٠٠ تا ٧٥٢,٠٠٠
  • Nokia 150 2020

   ٩٢٠,٠٠٠
  • Nokia 2.2

   از ٣,٣٩٠,٠٠٠ تا ٣,٧٩٥,٠٠٠
  • Nokia 2.3

   از ٣,٧٢٩,٠٠٠ تا ٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Nokia 210

   از ٧٩٠,٠٠٠ تا ٨٥٠,٠٠٠
  • Nokia 216

   ٩٠٥,٠٠٠
  • Nokia 230 Dual SIM

   ١,٥٠٩,٠٠٠
  • Nokia 2720 Flip

   از ١,٨٥٩,٠٠٠ تا ٢,٢٠٠,٠٠٠
  • Nokia 3.2

   از ٤,٢٣٣,٠٠٠ تا ٤,٩٥٠,٠٠٠
  • Nokia 3310

   ١,٦٧٠,٠٠٠
  • Nokia 3310 2017

   ١,٦٧٠,٠٠٠
  • Nokia 3310 3G

   ١,٥٥٩,٠٠٠
  • Nokia 5.3

   از ٥,٦٩٥,٠٠٠ تا ٦,١٥٠,٠٠٠
  • Nokia 5310 2020

   از ١,٢٩٠,٠٠٠ تا ١,٨٥٠,٠٠٠
  • Nokia 6.1

   ٤,٥٩٨,٠٠٠
  • Nokia 6.2

   از ٥,٢٥٠,٠٠٠ تا ٥,٩٠٠,٠٠٠
  • Nokia 7.2

   از ٦,٣٥٥,٠٠٠ تا ٧,٣٠٠,٠٠٠
  • Nokia 800 Tough

   از ٢,٣٥٠,٠٠٠ تا ٢,٦٩٠,٠٠٠
  • Nokia 8110 4G

   ١,٥٤٩,٠٠٠
  • Nokia C1

   از ٢,٧٢٠,٠٠٠ تا ٢,٩٥٠,٠٠٠
  • Nokia C2

   از ٣,١٥٠,٠٠٠ تا ٣,٢٩٨,٠٠٠
  HTC
 • تغییرات
 • قیمت (?????)
  • HTC Desire 12

   ٣,٩٠٠,٠٠٠
  • HTC U Play

   ٤,٤٠٠,٠٠٠
  • HTC U Ultra

   ٥,١٥٠,٠٠٠
  Motorola
 • تغییرات
 • قیمت (?????)
  • Motorola Edge+

   از ٢١,٦٦٠,٠٠٠ تا ٢٣,١٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E6 Play

   از ٣,٤٤٠,٠٠٠ تا ٤,٢٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E6 Plus

   از ٤,٦٥٠,٠٠٠ تا ٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G8 Power Lite

   از ٤,٩٩٠,٠٠٠ تا ٥,٤٩٠,٠٠٠
  • Motorola One Action

   از ٥,١٥٨,٠٠٠ تا ٥,٤٠٠,٠٠٠
  • Motorola One Hyper

   از ٦,١١٥,٠٠٠ تا ٦,٨٠٠,٠٠٠
  • Motorola One Macro

   از ٤,٩٠٠,٠٠٠ تا ٥,٤٠٠,٠٠٠
  • Motorola One Vision

   از ٦,٢٢٠,٠٠٠ تا ٦,٤٠٠,٠٠٠
  • Motorola One Vision Plus

   از ٦,١٩٠,٠٠٠ تا ٦,٢٥٠,٠٠٠