آخرین قیمت ها

Samsung
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Samsung Galaxy A03

   از ٣,٩٠٠,٠٠٠ تا ٤,٧٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A03 Core

   از ٣,١٨٠,٠٠٠ تا ٣,٢٤٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A03s

   ٥,٦٤٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A04

   از ٣,٢٥٩,٠٠٠ تا ٤,١٤٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A04e

   از ٣,٠٧٠,٠٠٠ تا ٤,٣٧٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A04s

   از ٣,٧٩٨,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A13

   ٦,٩٨٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A14

   از ٤,٧٥٠,٠٠٠ تا ٦,٨٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A14 5G

   از ٧,٤٥٠,٠٠٠ تا ٨,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A22

   از ٥,٩٤٠,٠٠٠ تا ٦,٦٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A22 5G

   ٦,٦٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A23

   از ٦,٧٠٠,٠٠٠ تا ٩,١٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A24 4G

   از ٦,٧٩٧,٠٠٠ تا ٨,٦٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A32

   ١٠,١٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A33 5G

   از ١٠,١٩٠,٠٠٠ تا ١١,٤٩٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A34

   از ٩,٢٩٠,٠٠٠ تا ١٢,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A52

   ١٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A52s 5G

   ١٢,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A53 5G

   از ١٣,٧٠٠,٠٠٠ تا ١٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A54

   از ١٢,٤١٠,٠٠٠ تا ١٦,٢٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy A73 5G

   از ١٩,٣٠٠,٠٠٠ تا ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy F04

   از ٣,٦٠٠,٠٠٠ تا ٣,٦٧٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy F13

   از ٥,٠٩٩,٠٠٠ تا ٥,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy F14

   از ٦,٦٩٩,٠٠٠ تا ٦,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy F54

   از ١٣,٦٥٠,٠٠٠ تا ١٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M04

   از ٣,٦٤٩,٠٠٠ تا ٣,٧٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M13

   از ٥,٢٤٠,٠٠٠ تا ٨,٢١٩,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M13 5G

   ٧,٤٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M14

   از ٦,٤٠٠,٠٠٠ تا ٦,٧٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M32

   از ٦,٧٩٩,٠٠٠ تا ٧,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M33

   از ٨,٧٤٠,٠٠٠ تا ٩,١٥٣,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M34 5G

   ٩,٤٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M52 5G

   از ١٠,٩٠٠,٠٠٠ تا ١٣,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy M53

   از ١٣,٧٠٠,٠٠٠ تا ١٤,٨٤٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 FE

   ١٦,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S20 FE 5G

   ١٦,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S21 FE 5G

   از ١٨,٠٩٩,٠٠٠ تا ٢٢,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S22 5G

   از ٢٩,٩٩٩,٠٠٠ تا ٣٥,١٤٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S22 Ultra

   از ٤٣,٧٨٠,٠٠٠ تا ٥٦,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S22+ 5G

   ٣٨,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S23

   از ٣٨,٨٠٠,٠٠٠ تا ٤٤,٨٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S23 FE

   از ٢٢,٢٠٠,٠٠٠ تا ٢٤,٧٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S23 Ultra

   از ٤٩,٠٩٠,٠٠٠ تا ٦٧,٤٨٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy S23+

   از ٤٣,٢٠٠,٠٠٠ تا ٤٥,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A7 Lite

   از ٤,٧٣٠,٠٠٠ تا ٥,١٥٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab A8 10.5 2021

   از ٧,٩٠٠,٠٠٠ تا ٨,٩٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite

   از ٢١,٥٩٠,٠٠٠ تا ٢٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

   از ٢٠,٢٩٩,٠٠٠ تا ٢١,٧٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S8

   از ٤٣,٩٧٠,٠٠٠ تا ٤٤,٧٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

   از ٦٦,٥٠٠,٠٠٠ تا ٧٤,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S8+

   از ٤٦,٢٠٠,٠٠٠ تا ٥٢,٩٩٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

   ٨٢,٠٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Flip4

   از ٣٥,٢٥٠,٠٠٠ تا ٣٩,٨٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Flip5

   از ٤٠,١٠٠,٠٠٠ تا ٤٣,٣٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold3 5G

   از ٥٤,٢٠٠,٠٠٠ تا ٥٨,١٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold4

   از ٥٩,٧٠٠,٠٠٠ تا ٦٦,٤٠٠,٠٠٠
  • Samsung Galaxy Z Fold5

   از ٦٨,٢٠٠,٠٠٠ تا ٧٤,٥٠٠,٠٠٠
  Apple
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Apple iPad 10.2 2021

   از ١٤,٤٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad 2022

   از ٢١,٤٩٠,٠٠٠ تا ٣١,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Air 2022

   از ٢٦,٩٧٠,٠٠٠ تا ٣٧,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad mini 2021

   از ٢٢,٣٨٠,٠٠٠ تا ٢٩,١٤٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 11 2021

   از ٥٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٦٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 11 2022

   از ٣٨,٨٥٠,٠٠٠ تا ٥٦,٠٩٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 12.9 2021

   از ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تا ٦٨,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPad Pro 12.9 2022

   از ٥١,٥٨٠,٠٠٠ تا ٨١,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11

   از ٢٩,١٠٠,٠٠٠ تا ٣٢,٣٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 11 Pro Max

   ٤٤,٨٧٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13

   از ٣٥,٣٠٠,٠٠٠ تا ٤٦,٢٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13 Pro

   از ٥٦,٢٠٠,٠٠٠ تا ١١٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 13 Pro Max

   از ٥٧,٢٠٠,٠٠٠ تا ١٤٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 14

   از ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ تا ٣٩,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 14 Pro

   از ٦٢,٠٠٠,٠٠٠ تا ٦٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 14 Pro Max

   از ٦٢,٠٠٠,٠٠٠ تا ٧٣,٥٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 15

   از ٤٠,٥٠٠,٠٠٠ تا ٤١,٨٨٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 15 Pro

   از ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ تا ٧٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone 15 Pro Max

   از ٦٥,١٥٠,٠٠٠ تا ٩٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple iPhone SE 2020

   ٢٧,٣٩٩,٠٠٠
  • Apple iPhone SE 2022

   از ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ تا ٣٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple Watch Series 9

   از ١٩,١٩٠,٠٠٠ تا ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Apple Watch Series 9 Aluminum

   از ١٩,٠٥٠,٠٠٠ تا ٢١,٠٠٠,٠٠٠
  Huawei
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Honor 90

   از ١٨,٢٨٠,٠٠٠ تا ٢٥,٩٠٠,٠٠٠
  • Honor 90 Lite

   از ٩,٤٠٠,٠٠٠ تا ٩,٨٩٩,٠٠٠
  • Honor Magic5 Pro

   ٦٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Honor Magic5 Ultimate

   ٧٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Honor X6

   از ٤,٤٥٠,٠٠٠ تا ٤,٥٠٠,٠٠٠
  • Honor X7a

   از ٥,١٠٠,٠٠٠ تا ٥,٤٣٠,٠٠٠
  • Honor X8

   ٧,٢٨٨,٠٠٠
  • Honor X8a

   ٧,٨٥٠,٠٠٠
  • Honor X9a

   از ١١,٤٢٩,٠٠٠ تا ١٢,٣٩٩,٠٠٠
  • Huawei Mate 60 Pro+

   ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei Mate X3

   ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei nova 10

   ١٩,٤٩٩,٠٠٠
  • Huawei nova 11i

   ٨,٣٥٩,٠٠٠
  • Huawei nova Y70

   ٤,٨٤٠,٠٠٠
  • Huawei P50 Pocket

   ٦٩,٠٠٠,٠٠٠
  • Huawei P60 Pro

   ٦٣,٨٠٠,٠٠٠
  • Huawei Y9a

   ٧,٧٧٧,٠٠٠
  Nokia
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Nokia 105

   ٧٣٩,٠٠٠
  • Nokia 106 2018

   ٧٤٩,٠٠٠
  • Nokia 110

   ٩٨٩,٠٠٠
  • Nokia 125

   ١,١٤٩,٠٠٠
  • Nokia 130 2017

   ١,١٧٩,٠٠٠
  • Nokia 150 2020

   از ١,٤٩٩,٠٠٠ تا ١,٥٥٩,٠٠٠
  • Nokia 2660 Flip

   ٢,٤٩٠,٠٠٠
  • Nokia 5310 2020

   ٢,٦٥٠,٠٠٠
  • Nokia 5710 XpressAudio

   از ٢,٥٧٨,٠٠٠ تا ٢,٦٧٧,٠٠٠
  • Nokia 6300 4G

   ٤,٩٠٠,٠٠٠
  • Nokia 8210

   ٢,١٤٩,٠٠٠
  • Nokia 8210 4G

   از ٢,١٠٦,٠٠٠ تا ٢,١٤٢,٠٠٠
  • Nokia C21

   از ٢,٦٧٧,٠٠٠ تا ٢,٧٥٠,٠٠٠
  • Nokia G10

   ٣,٦٤٥,٠٠٠
  Xiaomi
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Xiaomi 11T

   ١٣,١٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi 12

   از ١٩,١٠٠,٠٠٠ تا ٢٣,٩٨٠,٠٠٠
  • Xiaomi 12 Lite

   از ١٣,٧٨٠,٠٠٠ تا ١٤,٢٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi 12 Pro

   از ٣١,٥٠٠,٠٠٠ تا ٣٣,٤٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi 12T

   از ١٥,٩٠٠,٠٠٠ تا ١٨,٦٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi 12T Pro

   از ٢٣,٩٥٠,٠٠٠ تا ٣٣,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi 12X

   از ١٥,٩٩٩,٠٠٠ تا ١٧,٦٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi 13 Lite

   از ١٧,٦٨٠,٠٠٠ تا ١٧,٩٨٠,٠٠٠
  • Xiaomi 13 Pro

   از ٥٠,٢٠٠,٠٠٠ تا ٥٢,٨٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi 13 Ultra

   از ٥٢,٣٠٠,٠٠٠ تا ٥٣,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi 13T

   از ١٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ١٩,٣٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi 13T Pro

   از ٢٤,٩٨٠,٠٠٠ تا ٢٦,٤٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi 14

   از ٣٧,٠٠٠,٠٠٠ تا ٤٢,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi 14 Pro

   از ٥٤,٥٠٠,٠٠٠ تا ٦٢,٥٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11 Lite

   ١٠,٤٩٥,٠٠٠
  • Xiaomi Mi 11 Ultra

   از ٣٧,٧٧٠,٠٠٠ تا ٣٨,٣٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Mix Fold 3

   ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Pad 6

   از ١٧,٤٣٥,٠٠٠ تا ١٨,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Pad 6 Max 14

   ٣٥,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Pad 6 Pro

   از ٢٣,٨٩٠,٠٠٠ تا ٣٠,٩٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco C40

   از ٢,٨٩٩,٠٠٠ تا ٤,٢٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Poco C55

   ٧,٢٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco C65

   ٦,٣٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco F4

   از ١٠,٤٩٠,٠٠٠ تا ١٦,٢٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco F5

   از ١٥,٢٥٠,٠٠٠ تا ١٦,٢٦٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco F5 Pro

   از ٢٠,٥٥٠,٠٠٠ تا ٢١,٠٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M3

   ٥,٩٢٥,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M3 Pro 5G

   ٥,٩٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M4 5G

   از ٥,٣٩٩,٠٠٠ تا ٥,٤٩٨,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M5

   از ٤,٥٥٠,٠٠٠ تا ٥,٦٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco M5s

   از ٥,٣٠٠,٠٠٠ تا ٧,١٢٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X3 GT

   ١١,٥٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X4 Pro 5G

   از ٩,٤٥٠,٠٠٠ تا ١١,٤٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X5

   از ٩,٠٩٠,٠٠٠ تا ٩,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Poco X5 Pro

   از ١١,٨٨٠,٠٠٠ تا ١٢,٣٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10

   ٥,٨٨٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10 2022

   ٦,٦٧٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10 Power

   ٧,٩٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10 Prime

   ٥,٧٧٥,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10A

   از ٢,٧٣٠,٠٠٠ تا ٤,٨٦٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 10C

   از ٤,٢٥٠,٠٠٠ تا ٥,٨٦٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 12

   از ٦,٠١٠,٠٠٠ تا ٧,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 12C

   از ٣,٦٨٠,٠٠٠ تا ٥,٣٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 13C

   از ٥,٨٩٨,٠٠٠ تا ٦,٧٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9

   ٤,٤٧٥,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9A

   ٤,٣٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi 9C

   از ٤,٠٩٩,٠٠٠ تا ٥,٤٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi A1+

   ٣,٤٤٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi A2+

   از ٣,٠٥٠,٠٠٠ تا ٣,٤٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi K50

   از ١٧,٢٠٠,٠٠٠ تا ١٨,٠٥٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi K60 Ultra

   ٣١,٩٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10

   ٦,٦١٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 5G

   از ٦,٦١٠,٠٠٠ تا ٧,٧٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro

   از ٧,٢١٠,٠٠٠ تا ١١,٥٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

   ٩,٩٧٥,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 10S

   از ٨,٢٨٠,٠٠٠ تا ٨,٧٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11

   از ٦,٢٩٠,٠٠٠ تا ٧,٥٤٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11 4G

   ٧,٨٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

   ١٠,٤٩٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

   از ٨,٩٥٥,٠٠٠ تا ١١,٤٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

   از ١٠,٥٠٠,٠٠٠ تا ١٤,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 11S

   از ٧,٩٠٠,٠٠٠ تا ٨,٧٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 4G

   از ٦,٣٨٠,٠٠٠ تا ٧,١٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 China

   از ٦,٢٤٩,٠٠٠ تا ٦,٦٩٩,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 Explorer

   از ١٧,٥٩٨,٠٠٠ تا ١٨,١٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro

   از ٩,٦١٠,٠٠٠ تا ١١,٦٧٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

   از ٩,٤٩٩,٠٠٠ تا ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

   از ١٣,٨٠٠,٠٠٠ تا ١٣,٩٩٨,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

   از ١٤,٨٥٠,٠٠٠ تا ١٨,٤٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12S

   از ٧,٤٤٩,٠٠٠ تا ٧,٨٣٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Note 12T Pro

   ٢٦,٠٠٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Pad

   از ١١,٤٩٨,٠٠٠ تا ١٣,٠٨٠,٠٠٠
  • Xiaomi Redmi Pad SE

   از ١٠,٠٩٠,٠٠٠ تا ١٠,٩٩٠,٠٠٠
  Motorola
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  • Motorola Edge 20 Pro

   از ١٥,١٨٩,٠٠٠ تا ١٥,٦٣٠,٠٠٠
  • Motorola Edge 30

   از ١٣,٠٧٧,٠٠٠ تا ١٣,٢٩٩,٠٠٠
  • Motorola Edge 30 Fusion

   از ٢١,٤٧٩,٠٠٠ تا ٢٢,٠٥٠,٠٠٠
  • Motorola Edge 40

   از ١٧,١٧٠,٠٠٠ تا ١٧,٩٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto E13

   از ٢,٩٦٧,٠٠٠ تا ٣,٠١٨,٠٠٠
  • Motorola Moto E32s

   از ٣,٧٤٠,٠٠٠ تا ٣,٨١٦,٠٠٠
  • Motorola Moto E7

   ٣,٧٠٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G13

   از ٥,٠٢٠,٠٠٠ تا ٥,١٤٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G22

   از ٥,٦٩٩,٠٠٠ تا ٥,٩٢١,٠٠٠
  • Motorola Moto G23

   از ٦,٩٥٠,٠٠٠ تا ٧,٢٤٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G52

   از ٧,٠٦٠,٠٠٠ تا ٧,٧٥٠,٠٠٠
  • Motorola Moto G72

   از ٩,٠٠٠,٠٠٠ تا ٩,٣٢٢,٠٠٠
  • Motorola Moto G73

   از ٩,٩١٠,٠٠٠ تا ١٠,١٤٧,٠٠٠
  • Motorola Razr 40 Ultra

   ٧٢,٩٠٠,٠٠٠