آخرین خبر/ همت جوانانی که توانستند پلی به ذخایر زیرزمینی بزنند.