آخرین خبر/ روحانی خطاب به بازرگانان در خصوص برگشت ارز صادراتی گفت : من بار ها گفته ام کسی که صادر کننده کالایی و یا خدماتی به خارج است نباید فکر کند این پول مال او است و به هر شکل هر زمانی که خواست پول را برگرداند.

وی افزود: هر کس کالایی را به خارج صادر می کند موظف است در طی سه ماه پولش را به کشور برگرداند.