فارس/ مالیات مقطوع سال 98 شامل گروه هایی می شود که فروش کالا و خدمات آنها بیشتر از 990 میلیون تومان نباشد و حداکثر مالیات 12 درصد پرداخت می کنند.

 مالیات عملکرد سال 98 مشاغل مقطوع تعیین شد.
این موضوع طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای مودیان گروه دوم و سوم که میزان فروش کالا و خدمات آنها در سال 1398 بیشتر از 990 میلیون تومان نباشد.

1- مالیات قطعی و تشخیصی سال 97 آنها اگر صفر تا 2.5 میلیون تومان باشد بدون افزایش مالیات هستند.

2-بیشتر از 2.5 تا 5 میلیون تومان باشد 4 درصد افزایش مالیات دارند.

3- بیشتر از 5 تا 10 میلیون تومان، 8 درصد افزایش مالیات دارند.

4- بیشتر از 10 میلیون تومان، 12 درصد افزایش مالیات دارند.

نکته: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت یکجا تا پایان مرداد ماه سال 99 نداشته باشند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا 5 ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.