ايمنا/ بر اساس گزارش متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي بهار ١٣٩٩، قيمت عدس نسبت به بهار ۹۸ افزايش ۱۰۶ درصدي را به ثبت رسانده است.

در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت گندم ٢٤ هزار و ٩١٢ ريال و متوسط قيمت جو ٢٠ هزار و ١٦٩ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤, ٨ درصد و ١٣.٠ درصد افزايش داشته‌اند.
در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت نخود ٧٠ هزار و ٥١٩ ريال و متوسط قيمت عدس ١١٤ هزار و ٨١٦ ريال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧, ٥ درصد افزايش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٦.٧ درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت هندوانه ١٨ هزار و ۱٨، خربزه ٢٩ هزار ٥٨٨ و خيار ٢٣ هزار ٢٤١ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢, ٧، ١٥.٢ و ۸ درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش سبزيجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت سيب زميني ١٨ هزار و ١٥٧، پياز ٢١ هزار و ٣٣٤ و گوجه فرنگي ١٣ هزار ٩٨١ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩, ٧، ٤٢.٥ و ٣٧.٢ درصد کاهش داشته‌اند.
در بخش محصولات علوفه‌اي، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت يونجه ٢٠ هزار و ٩٢٠ و کاه ٤١٥٢ ريال بوده که به ترتيب نسبت به بهار سال قبل ٢٣, ٦ و ٣٦.٢ درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت زردآلو ١١٤ هزار و ٣٧٥ و متوسط قيمت آلبالو ٩١ هزار و ٥٥١ ريال بوده که به ترتيب نسبت به بهار سال قبل ٤٦, ٤ و ٢٥.٤ درصد افزايش نشان مي‌دهد و متوسط قيمت هلو ٥٣ هزار و ٢٧٨ بوده که ١٢.٦ درصد افزايش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت سيب درختي ٨١ هزار و ٢٣٠ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤, ٤ درصد افزايش يافته است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت يک کيلوگرم گوسفند و بره زنده ٣٩٥ هزار ٢٦ ريال و يک کيلوگرم گاو پرواري زنده ٢٩٧ هزار و ١١٤ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨, ٣ و ١٨.٥ درصد کاهش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت يک کيلوگرم شير گوسفند ٨٧ هزار و ٩٠٨ ريال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٦٣, ٢ درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يک کيلوگرم شير گاو ٢٤ هزار و ٩٧٧ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٠ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در بخش هزينه‌هاي خدمات ماشيني، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، هزينه شخم يک هکتار زمين زراعي آبي سه ميليون و ٤٧٢ هزار و ٦٢٧ ريال و هزينه شخم يک هکتار زمين زراعي ديم دو ميليون و ۳۴۳ هزار و ۳۹۵ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٦, ٧ و ٤٥.٨ درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نيروي کار، در بهار سال ١٣٩٩، دستمزد کارگر ميوه چين مرد ١٠٢٦٩٥٣ريال بوده که نسبت به سال قبل ٥٨, ١ درصد افزايش داشته و دستمزد کارگر ميوه چين زن يک ميليون و ۱۰۰ هزار و ۹۵۴ ريال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٠٨.٤ درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد کارگر وجين کار و تنک کار مرد ١٠٩٧٩٩٢ ريال و دستمزد کارگر وجين کار و تنک کار زن يک ميليون و ۱۵۸ هزار و ۳۴۱ ريال بوده که به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.١ و ٣٤.٣ درصد افزايش داشته‌اند.