مهر/ تورم ساليانه توليد کننده محصولات گاوداري به ١٠.٧ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در فصل قبل ۷.۱ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار ايران، شاخص قيمت توليدکننده بخش گاوداري‌هاي صنعتي کشور در تابستان ١٣٩٩ را اعلام کرد.

تورم فصلي

تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش گاوداري‌هاي صنعتي نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ١٥.٧ درصد افزايش رسيد که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٢.٠)، ١٣.٧ واحد درصد افزايش دارد. در ميان قلم‌هاي گاوداري صنعتي، کمترين تورم فصلي مربوط به قلم گاو شيري (٦.١- درصد) و بيش‌ترين آن مربوط به قلم شير (٢٣.٢ درصد) مي‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش گاوداري‌هاي صنعتي نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ١٥.١ درصد رسيد که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (١.٥٠)، ١٣.٦ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدکنندگان محصولات گاوداري‌هاي صنعتي به ازاي توليد قلم‌هاي خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ١٥.١ درصد افزايش دارد. در بين قلم‌هاي گاوداري‌هاي صنعتي، کمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم گاو تليسه (١٥.١- درصد) و بيش‌ترين آن مربوط به قلم کود (٤٧.٤ درصد) مي‌باشد.

تورم سالانه

تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در داخل کشور در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٠.٧ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (١٧.٨)، ٧.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. در فصل مورد بررسي، در ميان قلم‌هاي گاوداري‌هاي صنعتي در کشور، کمترين تورم سالانه مربوط به قلم گاو تليسه (١.١٣ درصد کاهش) و بيش‌ترين آن مربوط به کود (٣٧.٠ درصد) مي‌باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي کشور در تابستان ١٣٩٩ نشان مي‌دهد که شاخص تمامي استان‌ها به جز استان ايلام نسبت به فصل قبل با افزايش روبه رو بوده است. بيشترين ميزان افزايش مربوط به استان خراسان جنوبي با ٢٦.٧ درصد و بيشترين ميزان کاهش مربوط به استان ايلام با ١.٠ درصد کاهش مي‌باشد.

مقايسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد که بيشترين درصد تغيير مربوط به استان يزد با ٣٥.٢ درصد و کمترين آن مربوط به استان خوزستان با ٥.٧ درصد کاهش مي‌باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar