آخرين خبر/ روزخوش. کاري از فرزاد فرخ بشنويد از آلبوم انرژي مثبت ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد