انتخاب/ هندوها در حال حمل یک مجسمه خدای هندو پشت یک خودروی سواری در کلکتهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید