آخرین خبر/ آتش سوزی میدان حسن آباد قدیمی ترین دفتر اسناد رسمی تهران را هم به کام خود کشید و این شد که اسناد زیادی از جمله وصیت نامه مصدق و اسناد ملکی آیت الله کاشانی و مصدق در آن سوخت.
حال چندین سوال اساسی ذهن هر تاریخ دوستی را درگیر کرده است، از جمله اینکه چرا باید این اسناد در یک دفترخانه ساده نگهداری شود؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید