آخرین خبر/ سخنگوی دولت: روابط ما با ترکیه و روسیه در بهترین حالت خودش به سر میبرد. به برکت تحریم رویکردمان با همسایگانمان روابط بهتری برقرا خواهیم کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید