فارس/وزير دفاع گفت: سازمان صنايع دفاع تاکنون با توليد و تحويل بيش از ۲ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر ماده ضدعفوني به مراجع ذي صلاح نقش مؤثري را در تأمين نياز بخش هاي درماني، جامعه و کشور ايفا کرده است. امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع در بازديد از کارخانجات توليد ماسک، مواد ضد عفوني و لباس هاي مخصوص ويژه کادر درماني در بخش کرونا با بيان اينکه سازمان صنايع دفاع و ساير بخش هاي مرتبط با حوزه کرونا، بدون هيچگونه تعطيلي و وقفه در انجام کار نهايت تلاش خود را براي کمک به بخش درمان و مردم جامعه به کاربسته اند اظهار داشت: زير ساخت هاي لازم در وزارت دفاع براي توليد ماسک از سال ۱۳۷۹ به وجود آمده بود اما از ۲۰ اسفند ماه سال ۹۸ و همزمان با شيوع ويروس کرونا در کشور اين وزارتخانه با تجهيز خطوط توليد خود توانسته است تاکنون حدود يک ميلون و ۵۰۰ هزار ماسک فيلتردار M750 و N95را توليد و تحويل مراجع ذي صلاح دهد. وزير دفاع تصريح کرد: اگر تکيه بر توانمندي داخلي و نگاه به ظرفيت هاي بومي در بدنه دفاعي کشور نهادينه نشده بود امروز قطعا در تأمين تجهيزات درماني با چالش جدي روبرو شده بوديم. وي افزود: تکنولوژي توليد ماسک هاي فيلتردار و ساير اقلام بهداشتي و درماني توسط وزارت دفاع شايد به ظاهر ساده باشد؛ اما همين موضوع ساده کشورهاي پيشرفته را در تأمين مواد بهداشتي و ماسک هاي فيلتر دار با مشکل جدي مواجه کرده است؛ کشورهايي که نه تحريم هستند و نه با محدوديت هاي جمهوري اسلامي ايران دست و پنجه نرم کرده اند. وزير دفاع در بازديد از کارخانه توليد لباس هاي مخصوص ويژه کادر درماني در بخش کرونا با بيان توليد ۳هزار لباس P.P.E طي روز افزود: اين ظرفيت و پتانسيل به توليد ۵هزار لباس در يک روز افزايش و نيازمندي بخش درمان در اين حوزه به طور کامل تأمين و مرتفع خواهد شد. امير سرتيپ حاتمي با بيان اينکه تاکنون حدود۶۰ هزار ثوب لباس تحويل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شده است گفت: اين سازمان در تأمين نيازهاي حوزه بهداشت و درمان براي مقابله با بيماري کرونا تمام ظرفيت هاي خود را به کار خواهد گرفت. وزير دفاع در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توليد مواد ضد عفوني توسط سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع گفت:سازمان صنايع دقاع تا کنون با توليد وتحويل بيش از ۲ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر ماده ضدعفوني به مارجع ذي صلاح نقش مؤثري را در تأمين نياز بخش هاي درماني، جامعه و کشور ايفا کرده است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد