خبرآنلاين/ محمود صادقي، چهره سياسي اصلاح طلب بر اين باور است که اصلاح طلبان، منتظر به اين معنا که بي‌عمل باشند و فقط ببينند دولت سيزدهم چه اقدامي مي کنند، نيستند.
 

روزگار اصلاح‌طلبان در دولت رئيسي چگونه خواهد بود؟ آيا به اصلاح‌طلبان فرصتي داده مي‌شود؟ اصلاح‌طلبان صرفا منتظر رفتار جريان مقابل و دولت رئيسي خواهند بود يا منتقد  و يا در هاله اي از سکوت قرار مي گيرند؟و.... اينها سوالاتي است که اصلاح‌طلبان قرار است به آن پاسخ بدهند. 

محمود صادقي از چهره هاي سياسي اصلاح طلب بر اين باور است که اصلاح طلبان در اين دوره، منتظر بي عمل نخواهند بود. او در گفت و گو با خبرآنلاين مي گويد در واقع همواره انتظار پيروزي داشتن و بعد، خلاف آن نتيجه را هم ديدن، ممکن است انسان را با يأس و نااميدي روبرو کند.

اين چهره سياسي اصلاح طلب عنوان مي کند که دو ديدگاه در درون جريان اصلاحات وجود دارد و در عين حال تاکيد دارد که اصلاح طلبان بايد چندصدايي را به رسميت بشناسند نه اينکه تک صدايي حاکم شود.

 او اشاره مي‌کند که نبايد انتظار داشت  همواره شرايط براي اصلاح‌طلبان مهيا باشد و مردم به اصلاح طلبان اقبال داشته باشند بلکه بايد صبر و تحمل داشت چراکه از لوازم اصلاح‌طلبي، تدريجي بودن آن است و اگر انتظار داشته باشيم در کوتاه مدت، تحولات اساسي رخ دهد ما را دچار يأس و سرخوردگي مي‌کند.

مشروح مصاحبه خبرآنلاين با محمود صادقي از چهره هاي سياسي اصلاح طلب را مي‌خوانيد؛

*************

*آقاي صادقي! بحث هاي آسيب شناسي جريان اصلاحات به کجا رسيده باتوجه به ماموريتي که آقاي خاتمي به عده اي اصلاح طلبان در اين ارتباط داده است؟

در حال حاضر بعد از چندين جلسه که در مجموعه جبهه اصلاحات بحث و گفت و گو شده، همچنان بحث ها ادامه دارد و گروهي هم براي ارائه تحليل تعيين شدند. دبيرخانه هم در حال تهيه گزارش از آنچه که اتفاق افتاده، است. گروهي که آقاي خاتمي تعيين کردند به نوعي در حال تبادل نظر هستند. بنابراين گزارش ها، هنوز جمع بندي و ارائه نشده است و همچنان در حال بحث و گفت و گو هستند.

*اين چند نفري که آقاي خاتمي تعيين کردند چه کساني هستند؟

هم از چهره ها و هم از احزاب در اين گروه حضور دارند. بنده در اين باره نمي توانم اظهارنظر دقيقي داشته باشم و بايد سخنگوي جبهه اصلاحات بيان کند.

دو ديدگاه درون جريان اصلاحات شکل گرفته است

*نظرتان درباره آسيب شناسي جريان اصلاحات چيست؟

ما به عنوان انجمن اسلامي دانشگاه ها در حال بحث و تبادل نظر هستيم و در شوراي مرکزي هم به اين کار مي پردازيم. با بعضي از احزاب ديگر هم در حال رايزني هستيم. در حال حاضر طيفي از مجموعه هم در جبهه اصلاحات و هم درون احزاب شکل گرفته است که تفاوت ديدگاه دارند. يک ديدگاه اين است که بايد از ظرفيت حداقلي موجود در نظام بايد استفاده کرد و از اين روزنه ها، بهره حداکثري برد.

در واقع به خاطر موانعي که وجود دارد اين فرصت ها از دست مي رود چون مهمترين مانعي که وجود دارد مانع نظارت استصوابي است در اين راستا برخي بر اين باورند تا زماني که اين گونه با اصلاح طلبان در عرصه انتخابات برخورد مي شود نبايد ما هم براي معرفي کانديداها و حضور در انتخابات اصرار کنيم. چون نظام، اين فرصت را نمي دهد پس اصلاح طلبان هم نبايد اصرار داشته باشند و از روش هاي ديگري چون جامعه محوري و مطالبه تحول ساختاري و ...  استفاده کنند.

مشکلات اصلاح طلبان را نبايد محدود و منحصر به مشکلات ساختاري نظام ديد

عده اي ديگر بر اين باورند که مشکلات اصلاح طلبان را نبايد محدود و منحصر به مشکلات ساختاري نظام ديد و بخشي از مشکلات، هم به عملکرد اصلاح طلبان و هم به واقعيات موجود باز مي گردد مثلا در انتخابات اخير، اگرچه همه کانديداهاي جبهه اصلاحات ردصلاحيت شدند برخي مي گويند مشخص هم نبود اگر همه آنها هم تاييد مي شدند مردم به آنها اقبال مي کردند.

همواره انتظار پيروزي داشتن اصلاح‌طلبان موجب يأس و نااميدي‌شان مي‌شود

بنابراين لازم است همه جوانب موضوع را سنجيد؛ در واقع همواره انتظار پيروزي داشتن و بعد خلاف آن نتيجه را هم ديدن، ممکن است انسان را با يأس و نااميدي روبرو کند. مثلا در انتخابات اخير ، آقاي روحاني حضور داشت، به طور طبيعي هر چقدر هم کانديداي قوي داشته باشيم مردم به طور معمول به سمت نيروهاي مقابل روي مي آورند يا  اقبالشان نسبت به گروهي که قدرت را در دست دارند کاهش پيدا مي کند به ويژه در ارتباط با مشکلاتي که به صورت خواسته يا ناخواسته به وجود آمده است.

صادقي:اصلاح‌طلبان منتظرِ بدون عمل نيستند/ بايد صبر و تحمل داشت

اصلاح‌طلبان بايد صبر و تحمل داشته باشند

حال بخشي از مشکلات به ضعف عملکرد آقاي روحاني در برخي قسمت ها مربوط بود و برخي از مشکلات ديگر هم ناشي از خروج آمريکا از برجام، بيماري کرونا و ساير مسائل مربوط بود. طبق اين نظر نبايد انتظار داشت که همواره شرايط مهيا باشد و مردم به اصلاح طلبان اقبال داشته باشند بلکه بايد صبر و تحمل داشت چراکه از لوازم اصلاح‌طلبي، قائل به تدريجي بودن است و اگر انتظار داشته باشيم در کوتاه مدت، تحولات اساسي رخ دهد ما را دچار يأس و سرخوردگي مي‌کند. در حال حاضر اين دو ديدگاه در حال چالش فکري با يکديگر هستند و هنوز جمع بندي‌ها انجام نشده است.

تعدد احزاب باعث فرسايش نيروها مي‌شود

*اين فرايند بازسازي جريان اصلاحات و آسيب شناسي در چه ابعادي بايد صورت بگيرد؟

نخست در بحث هاي ساختاري است چراکه بسياري معتقدند، تعدد احزاب باعث فرسايش نيروها مي‌شود در واقع  در تحولات ساختاري بايد براي تجميع احزاب تلاش کرد مثلا در حد دو، سه حزب. در نتيجه وحدت نظري ايجاد شود. اگر به هر حال تنوع رويکردي وجود دارد اين تنوع بايد درون جريان اصلاحات و چهره‌هاي اصلاح‌طلب، به رسميت شناخته شود مثل احزاب سياسي در کشور که درون يک حزب، جناح هاي مختلف وجود دارد مثل حزب دموکرات که جناح چپ و راست دارد در عين حال با يکديگر همکاري و هم افزايي مي کنند و رقابت درون جناحي هم دارند.

چندصدايي را درون جبهه اصلاحات به رسميت بشناسيم

تصورم بر اين است که با توجه به واقعيت موجود، به جاي اينکه همه به طور کامل منطق بر يکديگر شوند و يکصدايي حاکم شود به گونه اي چندصدايي را درون جبهه اصلاحات به رسميت بشناسيم به هر حال برخي داراي نگرش هاي محافظه کارانه تر، برخي هم داراي نگرش هاي راديکال تري هستند. فکر مي کنم راه حل اين نيست که صداهاي ديگر حذف شود و يک صدا حاکم شود. اين چند صدايي بايد به رسميت شناخته شود و اصلاح‌طلبان حول يک محورهاي اساسي با يکديگر وحدت داشته باشند اما در عين حال در درون خودشان، طيف ها ممکن است با يکديگر تفاوت داشته باشند يعني آن اصطلاح فلسفيِ وحدت در عين کثرت را ما بايد بپذيريم کمااينکه در بين اصولگراها هم اين تکثر و تنوع وجود دارد و در بين اصلاح طلبان هم وجود دارد. از اين رو مي توان در قالب دو، سه حزب، اين ديدگاه‌هاي متکثر، به رسميت شناخته شوند و فعاليت کنند اگرچه در دوره فعلي بايد ديد که اين دولت آقاي رئيسي و وزارت کشورش و همچنين نهادهاي امنيتي، تا چه حد فرصت فعاليت به احزاب مي دهند. اين هم يک عامل مهم است.

اصلاح‌طلبان منتظرِ بدون عمل نيستند

*يعني به نوعي اصلاح طلبان منتظر جريان مقابل و دولت رئيسي هستند که چگونه رفتار مي کنند؟

اصلاح طلبان ، منتظر به اين معنا که بي‌عمل باشند و ببينند آنها چه اقدامي مي کنند، نيستند اما مولفه فوق در نوع کنش اصلاح طلبان تاثير دارد. اگر نظام با توجه به شرايط گذشته، خودش به اين جمع بندي رسيده باشد که يکي از دلايل کاهش مشارکت، محدوديت هايي است که براي احزاب و حضور کانديداها ايجاد کرده، بايد فضا را بازتر کند از اين رو اصلاح طلبان رغبت بيشتري براي تعامل برايشان به وجود مي آيد اما اگر احساس کنند فضا، بسته تر مي شود ممکن است فاز کنش ها هم تغيير پيدا کرده و گرايش به سمت آن طيف راديکالي، افزايش پيدا کند.

نهادهاي خارج از دولت بر فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي اثرگذار خواهند بود

*با توجه به اينکه وزارت کشور در بحث فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي، نقش بسيار مهمي دارد، وزير کشور دولت آقاي رئيسي را چطور مي بينيد؟

وزارت کشور به عنوان يک نهاد رسمي در مورد فعاليت هاي سياسي مسووليت رسمي دارد؛ کميسيون ماده 10 احزاب، معاونت سياسي وزير کشور، شخص وزير کشور و تشکيلات مربوط به شوراي امنيت که در وزارت کشور فعاليت مي کنند همچنين استاندارها و مجموعه اين تشکيلات وزارت کشور ارتباط مستقيمي با فعاليت هاي احزاب دارد البته وزارت ارشاد هم در فعاليت مطبوعاتي و فرهنگي احزاب موثر است؛  وزارت اطلاعات در حوزه هاي اطلاعاتي و امنيت نيز موثر است. در واقع مهم است که چه رويکردهايي داشته باشند. اگر رويکردهاي اعلامي آقاي رئيسي در بخش هاي دولتي اعمال شود مي‌توان انتظار تعامل هم داشت البته خارج از دولت نيز يک سري نهادها اثرگذار هستند مانند نهادهاي امنيتي و رويکردهاي که آنها از بيرون دارند موثر است و شايد تعيين کننده تر هم باشد.

چون انتظار مي رود اين دولت با نهادهاي خارج از دولت، يک نوع نزديکي بيشتري داشته باشد اين نهادها ممکن است موثرتر واقع شوند و نسبت به دولت هاي اعتدالي و اصلاح طلب که به نوعي دوگانگي نسبت به آنها حاکم بود نقش پررنگ تري در اين دوره خواهند داشت. در حال حاضر بايد يک سياست صبرو انتظار را پيشه کرد تا ببينيم وزرا ، زماني که مستقر مي‌شوند چه رويکردهاي عملي خواهند داشت بنابراين نمي توان قضاوت قبلي و يا پيش از موعد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar