جار/ * مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید