جار/ * تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است
* شرکت در انتخابات لزوما به معنای ارائه لیست نیست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید