جار/ * دکتر روحانی: تروریست‌های‌آمریکایی باید به سرعت ‌از منطقه‌خارج شوند