جار/ * روایتی از گروه های جهادی در غیزانیه
دیروز برای امنیت امروز برای آبادانی