آخرین خبر | علمی
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
					
					   
					
					
					
					
			
	
	
	

		
		
				
					
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

علمی

زمین یک ماه جدید دارد!
چه کسی آخرین کلمه را در کیهان به زبان خواهد آورد؟
یک سوم از سیارات فراخورشیدی راه شیری احتمالا قابل سکونت هستند
رعد و برق های سیاره مشتری هم منحرف می شود
نمایش مطالب بیشتر