٣٩١
١

مهر/ یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی ابداع کرده که با کمک حسگرهایی حرکات ماهیچه ها را رصد می کند و به افرادی که اندام های تحتانی آنها معلول است، کمک می کند راه بروند.

یک شرکت ژاپنی اگزواسکلتونی کارآمد ابداع کرده است. این اگزواسکلتونHybrid Assistive Limb نام دارد و شرکت Cyberdyne مبدع آن است.

این دستگاه با بندهایی دور پای فرد بسته می شود و مجهز به حسگرهایی است که حرکات ماهیچه را رصد می کنند. به همین مناسب افرادی است که اندام های تحتان بدن آنها معلول است و به آنها کمک می کند راه بروند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید