ايسنا/ جدول زماني پخش برنامه‌هاي مدرسه تلويزيوني دانش آموزان در روز سه شنبه ۱۸ شهريور ماه ۹۹ اعلام شد.

جدول برنامه هاي مدرسه تلويزيوني روز سه شنبه۱۸شهريور به شرح ذيل است:

شبکه ‌آموزش:

فني و حرفه اي و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣  هنرهاي تجسمي پايه دهم
ساعت٨:٣٠ تا٩  صنايع چوب پايه دهم
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحي دوخت پايه دهم
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ويژه برنامه  پرسش مهر رياست جمهوري  
 
۶پايه ابتدايي:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسي و نگارش پايه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازي و رياضي   پايه دوم  
ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهاي اجتماعي  پايه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵پيام ها و هديه هاي آسماني  پايه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسي و نگارش  پايه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهاي اجتماعي پايه ششم

  متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعي  پايه هفتم (من حق دارم  )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعي   پايه هشتم (  تعاون ١)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعي پايه نهم (زمين مهد زيباي انسانها )
 
متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازي توسعه مهارتهاي حرفه اي دبيران موضوع : ( فيلمبرداري و تصويربرداري از صفحه نمايش)

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زيست شناسي  ١ پايه دهم رشته علوم تجربي
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زيست شناسي ٢ پايه يازدهم رشته علوم تجربي
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زيست شناسي٣  پايه دوازدهم رشته علوم تجربي  
ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فيزيک١ پايه دهم رشته علوم تجربي
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس آمادگي دفاعي پايه دهم تمام رشته ها تدريس خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar