مهر/ پيشنهاد کميته ملي المپيک به خزانه دولت و براي تخصيص بودجه سال آينده رقمي معال دو برابر بودجه مصوب اين کميته در سال جاري است. رايزني نهادهاي مختلف با خزانه دولت و براي مشخص شدن ميزبان بودجه مصوب و دريافتي سال آينده آغاز شده است. کميته ملي المپيک هم در اين زمينه بيکار نبوده و با توجه به رويدادها و برنامه هايي که در سال آينده خواهد داشت و از طرفي حساب و کتاب هاي مالي داخلي، ميزان بودجه موردنيازش براي اين سال را مشخص کرده است. کميته ملي المپيک براي سال ۹۶ درخواست بودجه اي دو برابر بودجه سال قبل را به خزانه دولت ارائه کرده است. البته با توجه به اينکه چند هفته اي رسول خادم، سرپرستي خزانه داري اين کميته را عهده دار شده، قرار است در نشستي با حضور وي خيلي دقيق تر در مورد بودجه سال آينده و انجام رايزني نتيجه بخش براي دريافت آن بحث و بررسي لازم انجام شود. ۵۴ ميليارد تومان بودجه مصوب کميته ملي المپيک براي سال جاري بود.