خبر ورزشی/ چرا استقلال از روز اول، راستش را نگفت و براساس واقعیت هاى موجود، به دفاع از خودش نپرداخت؟ چرا استقلال، خودش را پیچاند؟
اردشیر لارودی؛ تهران سرد شده بود! تهران یخ کرده بود! خبرى که از احتمال -و چیزى بیشتر از احتمال- محکوم شدن و جریمه شدن استقلال، به یک آن در همه ایران پیچید و سپس تکرار هم شد، همه را میخ کرد! همه را خشک کرد! همه را سنگ کرد!
یعنى مى شود؟ یعنى شده است؟ یعنى استقلال، قربانى بى سوادى و ندانستن هاى کسانى شده است که از ورزش، از مدیریت و از مسئولیت هیچ بویى نبرده، اما مدیر عامل و مدیر آمر شده بودند و شده اند؛ هنوز هم!
امیرحسین فتحى، باید رد مى‌کرد و باید تکذیب مى کرد، همه چیز را و همه تهدید‌ها را! خبر، تایید کردنى و پذیرفتنى نبود! براى مردم، خیلى ثقیل بود و غیرقابل هضم که بشنوند، استقلالشان پنجره تابستانى و سپس پنجره زمستانى ندارد! فتحى، کم حرف زد! از میان تمام گفته هاى مدیرعامل، این چند حرف خوب بود:... استقلال محروم و جریمه نمى شود!
چرا عاقل کند کارى که باز آرد پشیمانى! چرا استقلال از روز اول، راستش را نگفت و براساس واقعیت هاى موجود، به دفاع از خودش نپرداخت؟ چرا استقلال، خودش را پیچاند؟
استقلال از ماجراى پروپئیچ چه درسى گرفت؟ وازرت ورزش و زعماى ورزش، آیا متوجه شدند که نابلدان را بکار گماردن، چه بلاهایى به سر ورزش مى آورد!


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید