آخرین خبر/ روزنامه پیروزی چهارشنبه 2 مرداد 98؛ تعویق در رونمایی پرسپولیس اصلی