خبر ورزشي/ بازرس کل امور وزرش و جوانان و ميراث فرهنگي سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه پرداخت ماليات بر درآمد در همه جاي دنيا بر عهده اشخاص است، گفت: وقتي فدراسيون تعهد کرده ماليات اين قرارداد را بپردازد، بايد اين مبلغ را از اصل قرارداد کسر مي‌کرد.
بازرس کل امور وزرش و جوانان و ميراث فرهنگي سازمان بازرسي درخصوص تعهد فدراسيون فوتبال براي پرداخت ماليات قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي فوتبال کشورمان، گفت: مبلغ خالص قرارداد آقاي ويلموتس با فدراسيون در حدود ۸ ميليون يورو بوده که فدراسيون فوتبال تعهد کرده بر مبناي هر يورو ۲۰ هزار تومان، مبلغ ۷ ميليارد تومان ماليات اين قرار داد را پرداخت کند و اگر بخواهيم يورو را به قيمت روز يعني در حدود ۲۵ هزار تومن در نظر بگيريم، فدراسيون بايد بيش از ۸.۵ ميليارد تومان به عنوان ماليات اين قرارداد پرداخت کند.
مسعود طاهري جعفري با تاکيد بر اينکه پرداخت ماليات بر درآمد در همه جاي دنيا بر عهده اشخاص است، تصريح کرد: وقتي فدراسيون تعهد کرده ماليات اين قرارداد را بپردازد، بايد اين مبلغ را از اصل قرارداد کسر مي‌کرد، اما آن چيزي که در عمل اتفاق افتاده اين بوده که در حدود ۸ ميليون يورو به اضافه ۷ ميليارد توماني به عنوان ماليات بر درآمد ناشي از اين قرارداد تعهد شده است که اين نشان مي‌دهد به هيچ وجه الزامات قانوني و صلاح کشور در اين قرارداد رعايت نشده و اگر مقرر بوده که ماليات اين قرارداد توسط فدراسيون فوتبال پرداخت مي‌شده، بايد از اصل قرارداد کسر مي‌شد.
وي افزود: آقاي تاج شخصاً با آقاي ويلموتس قرارداد امضا کرده و حدود يک هفته بعد تاييد هيئت رئيسه را گرفته است و قطعاً ضعف عملکرد باعث اين خسران و ضرر و زيان هنگفت براي ورزش کشور شده است و اکنون بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد.
گفتني است مهدي تاج در اظهار نظري اعلام کرده بود از آنجا ويلموتس در کشور خود موظف به پرداخت ماليات است، ماليات وي در ايران مي‌بايست توسط فدراسيون پرداخت شود که سازمان بازرسي کل کشور اين مساله را خلاف مقررات عنوان کرده بود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد