طرفداري/ رشيد مظاهري از برخورد مسئولان تراکتور ناراحت است و از آن ها شکايت مي کند.
رشيد مظاهري از باشگاه تراکتور شکايت خواهد کرد.
موضوع انتقال رشيد مظاهري از تراکتور به استقلل جنجالي شده است و تراکتوري ها از وي شکايت کرده اند. حال رشيد مظاهري در يک استوري اينستاگرامي، توضيحاتي را در اين خصوص بيان کرده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد