ايسنا/ بر اساس قوانين جديد ايران نادو، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به ۱۱ مورد رسيد.

مجموعه قوانين ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ايران براي سال ۲۰۲۱، پس از تدوين مطابق الگوي ارائه شده بر اساس کد جديد ۲۰۲۱ وادا، به تاييد آژانس رسيد و از ابتداي سال ۲۰۲۱، تنها قوانين حاکم بر امر مبارزه با دوپينگ در کشور خواهد بود. تمامي موارد مربوط به کنترل و مبارزه با دوپينگ از اول ژانويه ۲۰۲۱ تا پنج سال بر مبناي اين مجموعه انجام مي شود و  براي همه سازمان هاي ورزشي کشور لازم الاجرا است.
بر اين اساس قوانين جديد ايران نادو که در اختيار ايسنا قرار گرفته، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شامل ۱۲ بند است که در ادامه آمده است:
۱- وجود يک نوع ماده ممنوعه، مواد حاصل از سوخت و ساز (متابوليت) يا نشانگرهاي مربوط به آن ها در نمونه يک ورزشکار
۲- مصرف يا تلاش براي مصرف يک ماده يا روش ممنوعه توسط ورزشکار
۳- فرار، امتناع يا قصور ورزشکار از تن دادن به نمونه گيري
۴- قصور از الزامات مربوط به در دسترس بودن ورزشکار
۵- دستکاري يا تلاش براي دستکاري ورزشکار يا شخص ديگر در هر بخش از کنترل دوپينگ
۶- مالکيت يک ماده يا يک روش ممنوعه توسط ورزشکار يا فرد حامي ورزشکار
۷- قاچاق يا تلاش براي قاچاق هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط يک ورزشکار يا شخص ديگر
۸- تجويز يا تلاش براي تجويز هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه در حين مسابقات به ورزشکاران توسط يک ورزشکار يا هر شخص ديگر، يا تجويز يا تلاش براي تجويز يک ماده ممنوعه يا روش ممنوع در خارج از مسابقات به ورزشکاران در خارج از مسابقات ممنوع است
۹- تباني يا تلاش براي تباني توسط ورزشکار يا شخص ديگر
۱۰- همکاري ممنوعه توسط ورزشکار يا شخص ديگر
۱۱- اقداماتي که ورزشکار يا شخص ديگر به منظور دلسرد کردن يا تلافي در برابر ارائه گزارش به مقامات مسئول انجام مي دهند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد