طرفداري/ اگر راهيان کرمانشاه به اجراي حکمي که از ديوان عالي کشور گرفته اصرار داشته باشد، بدون هيچ ترديدي فدراسيون فوتبال ايران تعليق و فوتبال ايران از حضور در عرصه هاي بين المللي محروم خواهد شد...
باشگاه راهيان کرمانشاه که سال 1398 از دادگاهي در کرمانشاه عليه فدراسيون فوتبال حکم گرفته بود، تاييد اين حکم را از ديوان عالي کشور هم گرفت تا فوتبال ايران در خطر تعليق قرار بگيرد.
ماجراي شکايت راهيان کرمانشاه از فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ، ماجراي امروز و ديروز نيست. سال ها پيش وقتي فدراسيون فوتبال تصميم گرفت ليگ برتر 18 تيمي را 16 تيمي کند و بازي هاي ليگ آزادگان را هم از حالت دو گروهي به تک گروهي برگرداند، مقرر شد تعداد تيم هاي سقوط کننده به دسته پايين تر در تمام ليگ ها افزايش داشته باشد.
راهيان کرمانشاه يکي از تيم هايي بود که بر اساس اين تصميم، به دسته پايين تر سقوط کرد. آنها همان زمان در دادگاهي در استان خود، عليه فدراسيون و سازمان ليگ طرح دعوي کردند و با اين شکايت که بر اثر اين سقوط ارزش مالي تيم آنها کمتر شده و بايد به دسته اول برگردند، از دادگاهي در کرمانشاه راي گرفتند که اين باشگاه بايد مجددا در دسته اول ليگ آزادگان بازي کند.
فدراسيون فوتبال همان زمان اعلام کرد پذيرش اين حکم در توانش نيست چرا که فيفا دخالت نهادهاي بيروني در فوتبال را منع کرده و اگر فدراسيون تيم کرمانشاهي را به دسته اول برگرداند، فوتبال ايران تعليق مي شود.
فدراسيون در نهايت زيربار اجراي اين حکم نرفت و پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد و گويا ديوان عالي هم حکم دادگاه کرمانشاه را تاييد کرده است.
حالا نماينده مردم کرمانشاه مي گويد فدراسيون فوتبال اگر اين حکم را نپذيرد، تحت پيگرد قضايي قرار خواهد گرفت اما فدراسيون مي گويد اگر اين حکم را بپذيرد، از سوي فيفا با جريمه سنگين و تعليق مواجه خواهد شد.
فيفا به هيچ وجه نمي پذيرد تيمي خارج از قواعد فوتبالي وارد رقابتهاي فوتبال شود. پذيرش حکم دادگاه، خلاف اساسنامه فدراسيون فوتبال است و اين اقدام بي شک باعث تعليق فوتبال ايران مي شود.
اما از اين موضوع مهم تر، مد شدن اين قبيل شکايت هاست. اگر قرار باشد هر تيمي در استان خودش به دادگاه برود و از فدراسيون فوتبال شکايت کند و عليه اش حکم بگيرد، بدون ترديد با رسيدن اولين گزارش به فيفا، فوتبال ايران با محروميت هاي سنگين بين المللي مواجه خواهد شد. طبق اساسنامه، باشگاه ها اگر شکايتي دارند بايد به ارکان قضايي فدراسيون فوتبال شکايت کنند و اگر از مراجعه به کميته انضباطي و کميته اخلاق يا کميته تعيين وضعيت به نتيجه نرسيدند، پرونده را به کنفدراسيون فوتبال آسيا، فيفا و حتي دادگاه عالي ورزش و دادگاه حکميت ورزش ارجاع بدهند، نه اين که پرونده فوتبال را در دادگاه کيفري و در دادگستري باز کنند!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد