آخرین قیمت ها

شاخص کل ٢.١٧١ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٧٤٧,٢٩٦.٠٥ (واحد)
شستا ١,٢٧٨ (واحد)
غمهراح ١١٥,٠٠٠ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ٥,٤٨٠.٢٧
   ٢.١٧١ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٢٧٤.٥٢
   ٧٤٧,٢٩٦.٠٥
  • شاخص بازار اول

   ٧,٨٧٤.٢٠
   ١.٦٤٧ میلیون
  • شاخص بازار دوم

   ٥١٦.٣٨
   ٤.١٩٥ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ١٧.٥١
   ٢٦,١٩٦.٧
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ٥٠٥.٥٣
   ١٣١,٦٥٨.٦٥
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ٥,٦٣٤.٢١
   ٥.١٩١ میلیون
  • شستا

   ٠.٤ (تومان)
   ١,٢٧٨
  • غمهراح

   ٠ (تومان)
   ١١٥,٠٠٠
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شستا

   ٠.٤ (تومان)
   ١,٢٧٨
  • جم

   ١٢١ (تومان)
   ٤١,٧٠٠
  • رمپنا

   ١١ (تومان)
   ١٣,٧٠٠
  • وتجارت

   ١.١ (تومان)
   ٢,٣٠٧
  • تیپیکو

   ٤١ (تومان)
   ٣٠,٤٨٠
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • غمهراح

   ٠ (تومان)
   ١١٥,٠٠٠
  • پردیس

   ٢ (تومان)
   ٥,٣٣٠
  • داروح

   ٦٠ (تومان)
   ١٣,١٠٠
  • کویرح

   ١٧٠ (تومان)
   ١٨,٧١٠
  • ثشرقح

   ٣ (تومان)
   ٤,٤٦٠