آخرین قیمت ها

شاخص کل ١.٣٩٤ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٣٧٦,٤٧٠.٣ (واحد)
فولاد ١١,٦٠٠ (واحد)
پکویرح ١٤,٩٢٠ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ٩,٤٧٣.٠٠
   ١.٣٩٤ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٤٩.٤٠
   ٣٧٦,٤٧٠.٣
  • شاخص بازار اول

   ١٠,٧١٥.٨٠
   ١.٠٤٤ میلیون
  • شاخص بازار دوم

   ٧,١٩٦.٤٠
   ٢.٧٣٧ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ١٣٧.٥٠
   ١٩,٨٠٨.٦
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ٨٩٩.٦٠
   ٧٥,٦٥٣.١
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ١١,٢٠٥.٣٠
   ٣.٧٣٤ میلیون
  • فولاد

   ٥٥ (تومان)
   ١١,٦٠٠
  • پکویرح

   ٢٥ (تومان)
   ١٤,٩٢٠
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • فولاد

   ٥٥ (تومان)
   ١١,٦٠٠
  • فملی

   ١٧ (تومان)
   ١٣,٣٠٠
  • نوری

   ١٨١ (تومان)
   ١٠٨,٥٧٠
  • شبندر

   ١٨ (تومان)
   ٦,٢٥٠
  • شاراک

   ١٨٤ (تومان)
   ٤٧,٥٩٠
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • پکویرح

   ٢٥ (تومان)
   ١٤,٩٢٠
  • لوتوسح

   ٤ (تومان)
   ٤,١٩٠
  • وبصادر

   ١.٤ (تومان)
   ١,٨٢٠
  • میدکو

   ١ (تومان)
   ٤٧,٠١٠
  • ما

   ٧ (تومان)
   ٦,٤١٠