آخرین قیمت ها

شاخص کل ١.٤١٧ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٤١٣,١١٥.٩ (واحد)
شستا ٨٥٣ (واحد)
پکویرح ٤,٠٥٠ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ٣,١٦٧.٢٠
   ١.٤١٧ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٤٦٢.٩٠
   ٤١٣,١١٥.٩
  • شاخص بازار اول

   ٢,٦٢٧.٠٠
   ١.٠٦٣ میلیون
  • شاخص بازار دوم

   ٥,٤٢٤.٧٠
   ٢.٧٧٥ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ٧.٦٠
   ١٨,٦٩١
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ٣٠٠.٧٠
   ٨٠,٩٨١.٦
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ٦,٩٠١.٤٠
   ٣.٩١٣ میلیون
  • شستا

   ٠.٤ (تومان)
   ٨٥٣
  • پکویرح

   ٩ (تومان)
   ٤,٠٥٠
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شستا

   ٠.٤ (تومان)
   ٨٥٣
  • جم

   ٣٣ (تومان)
   ٣٢,٠١٠
  • رمپنا

   ٩ (تومان)
   ١٤,٣٧٠
  • تیپیکو

   ٢٠ (تومان)
   ١٩,٥٨٠
  • ونیکی

   ٦.٢ (تومان)
   ٤,٦٧٥
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • پکویرح

   ٩ (تومان)
   ٤,٠٥٠
  • بنیرو

   ٣.٢ (تومان)
   ٢,٦٩٥
  • ثشرقح

   ٣ (تومان)
   ٤,٤٦٠
  • نبورس

   ٣٦٦ (تومان)
   ٣٥,٢٤٠
  • دعبیدح

   ١٤٠ (تومان)
   ٣١,٧٠٠