آخرین قیمت ها

شاخص کل ١.٣٧٤ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٣٨٩,١٢١.٩٢ (واحد)
تاپیکو2 حجم تقاضا حقوقی : ٨١٤.٩٥ میلیون (واحد)
خاهن ٩٦.٦١ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ٣٧,٢٥٨.٩٤
   ١.٣٧٤ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٤,٧٠١.٣٧
   ٣٨٩,١٢١.٩٢
  • شاخص بازار اول

   ٣٤,٠٩٥.٨٤
   ٩٥٧,٧٧٥.٢
  • شاخص بازار دوم

   ٤٧,٩٥٦.٢٣
   ٢.٩٦٣ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ٢٨٩.٢٦
   ١٦,٦٧٥.٧١
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ٢,٤٨١.٩٦
   ٦٧,٩٤٥.٠٥
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ٩٨,١٢٠.٣٨
   ٢.٦٧٤ میلیون
  • تاپیکو2

   (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ٨١٤.٩٥ میلیون
  • خاهن

   ١,٣٤٠ (ریال)
   ٩٦.٦١
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • تاپیکو2

   (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ٨١٤.٩٥ میلیون
  • اخابر2

   ٩٥٠ (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ٤١٢ میلیون
  • تاصیکو2

   ٦١٠ (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ٣٠٩.٩ میلیون
  • وتجارت

   ١٥٠ (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ٢٣٢.١٤٨ میلیون
  • وپارس2

   ١١٠ (ریال)
   حجم تقاضا حقوقی : ١٩٧.٠٢٢ میلیون
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • خاهن

   ١,٣٤٠ (ریال)
   ٩٦.٦١
  • کحافظ

   ١,٢٤٠ (ریال)
   ٤٧.٩٣
  • کدما

   ٨,٨٤٠ (ریال)
   ٤٥.٧٩
  • ختور

   ٢,٠٢٠ (ریال)
   ٤٤.٢٩
  • پکرمان

   ٤٢٠ (ریال)
   ٣٩.٢٢