k ١١
٣

آخرین خبر/ گذشتن از حریف مقابل با دریبل سرپا باعث تضعیف روحیه حریف تان می شود. پس اگر فیفا باز هستید آموزش امروز ما را از دست ندهید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم