ديجياتو/ اين سيستم به خلبانان اجازه نشانه گيري راحت تري با حرکت سر مي‌دهد و موجب اين مي‌شود که نشانه گيري دقيق تر باشد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم